2562-2-015  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Physical Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1161101T รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
( Fundamental Philosophy and Principles ofPhysical Education )
2(2-0-4)
18 เอกบังคับ 1161102T การบริหารจัดการพลศึกษา
( Management and Administration of Physical Education )
2(2-0-4)
19 เอกบังคับ 1161201T กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
( Anatomy and Physiology )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1161205T หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
( Fundamental Movement )
2(1-2-3)
21 เอกเลือก 1161302T การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
( Body Conditioning )
1(0-2-1)
22 เอกเลือก 1161303T แอโรบิคดานซ์
( Aerobic Dances )
1(0-2-1)
23 เอกเลือก 1161401T กิจกรรมเข้าจังหวะ
( Rhythmic Activities )
1(0-2-1)
24 เอกเลือก 1161402T เกมเบ็ดเตล็ด
( Minor Games )
1(0-2-1)
25 เอกบังคับ 1161501T กรีฑา
( Track and Field )
1(0-2-1)
26 เอกบังคับ 1161502T ว่ายน้ำ
( Swimming )
1(0-2-1)
27 เอกเลือก 1161503T มวยไทย
( Muay Thai )
1(0-2-1)
28 เอกเลือก 1161506T ยิมนาสติก
( Gymnastics )
1(0-2-1)
29 เอกเลือก 1161507T แบดมินตัน
( Badminton )
1(0-2-1)
30 เอกเลือก 1161508T เทนนิส
( Tennis )
1(0-2-1)
31 เอกเลือก 1161509T เทเบิลเทนนิส
( Table Tennis )
1(0-2-1)
32 เอกเลือก 1161510T มวยสากล
( Boxing )
1(0-2-1)
33 เอกบังคับ 1161601T ฟุตบอล
( Football )
1(0-2-1)
34 เอกบังคับ 1161602T บาสเกตบอล
( Basketball )
1(0-2-1)
35 เอกบังคับ 1161603T วอลเลย์บอล
( Volleyball )
1(0-2-1)
ทั้งหมด 118 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ