2562-2-015  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Physical Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1161603T วอลเลย์บอล
( Volleyball )
1(0-2-1)
3 เอกบังคับ 1161604T ตะกร้อ
( Takraw )
1(0-2-1)
4 เอกบังคับ 1162103T หลักสูตรพลศึกษา
( Physical Curriculum )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1162104T ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา
( English for Physical Education Teacher )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 1162106T พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
( Physical Education for Special Chlidren )
2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 1162202T สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
( Physiology of Exercise )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1162203T การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
( Physical Fitness Test )
2(1-2-3)
9 เอกเลือก 1162204T การเรียนรู้ทางกลไก
( Motor Learning )
2(2-0-4)
10 เอกเลือก 1162205T โภชนาการทางกีฬา
( Sports Nutrition )
2(1-2-3)
11 เอกเลือก 1162304T จิตวิทยาการกีฬา
( Sports Psychology )
2(2-0-4)
12 เอกเลือก 1162305T การส่งเสริมสุขภาพ
( Health Promotion )
2(2-0-4)
13 เอกเลือก 1162404T การบริหารจัดการนันทนาการ
( Management in Recreation )
2(2-0-4)
14 เอกเลือก 1162512T การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
( Athletics Coaching and Officiating )
2(1-2-3)
15 เอกเลือก 1162513T พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
( Physical Education for Special Chlidren )
2(1-2-3)
16 เอกเลือก 1162610T แฮนด์บอล
( Handball )
1(0-2-1)
17 เอกเลือก 1162611T การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
( Football Coaching and Officiating )
2(1-2-3)
18 เอกเลือก 1162612T การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
( Basketball Coaching and Officiating )
2(1-2-3)
19 เอกเลือก 1162613T การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
( Volleyball Coaching and Officiating )
2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1163109T วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
( Learning Management Methodology inPhysical Education )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1163110T การวิจัยทางพลศึกษา
( Physical Education Research )
2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1163111T การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา
( Measurement and Evaluation inPhysical Education )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1163112T การสัมมนาทางพลศึกษา
( Seminar in Physical Education )
2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 1163206T กีฬาเวชศาสตร์
( Sports Medicine )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1163207T ชีวกลศาสตร์การกีฬา
( Biomechanics in Sport )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1163208T หลักและการฝึกกีฬา
( Principle and Sports Training )
2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1163405T การจัดการค่ายวิชาการพลศึกษา
( Academic Camp Manegment of Physical Education )
2(1-2-3)
28 เอกเลือก 1163406T ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
( Recreation and Leadership and Camping )
2(1-2-3)
29 เอกบังคับ 1163521T กระบี่กระบอง
( Sword and Poles Fighting )
1(0-2-1)
30 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
31 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
32 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
33 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
34 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
35 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
36 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
37 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 115 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ