2555-3-014  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(Bachelor of Arts Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001V จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002V ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001V พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1531001V
( )
9 ภาษา 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002V ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specifics )
3(3-0-6)
11 ภาษา 1541003V ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
12 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
14 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
15 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
16 ภาษา 1551001V ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1551002V ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1561001V การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in JapaneseLanguage )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1571001V การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in Chinese Language )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1571002V การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Chinese forCommunication )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1571101V ภาษาจีนระดับต้น 1
( Basic Chinese 1 )
3(2-2)
22 เอกบังคับ 1571102V ภาษาจีนระดับต้น 2
( Basic Chinese 2 )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1571109V ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น
( Introduction to Chinese Linguistics )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1571110V วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
( Evolution of Chinese Character )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1571301V การฟังและการพูดภาษาจีน 1
( Chinese Listening and Speaking 1 )
3(2-2)
26 เอกบังคับ 1571302V การฟังและการพูดภาษาจีน 2
( Chinese Listening and Speaking 2 )
3(2-2)
27 เอกบังคับ 1571401V ประวัติศาสตร์จีน
( Chinese History )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1571402V วัฒนธรรมจีน
( Chinese Culture )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1572103V ภาษาจีนระดับกลาง1
( Intermediate Chinese 1 )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1572104V ภาษาจีนระดับกลาง2
( Intermediate Chinese 2 )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1572107V ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
( Chinese Grammar 1 )
3(3-0)
32 เอกเลือก 1572108V ไวยากรณ์ภาษาจีน2
( Chinese Grammar 2 )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1572111V ระบบคำ
( Word Structure )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1572201V การอ่านภาษาจีน1
( Chinese Reading 1 )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1572202V การอ่านภาษาจีน2
( Chinese Reading 2 )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 109 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ