2555-3-014  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(Bachelor of Arts Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1572202V การอ่านภาษาจีน2
( Chinese Reading 2 )
3(3-0-6)
3 เอกเลือก 1572303V การฟังและการพูดภาษาจีน3
( Chinese Listening and Speaking 3 )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1572304V ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว1
( Chinese for Tourism 1 )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1572305V ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว2
( Chinese for Tourism 2 )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 1572306V การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
( Chinese for Computer and Technology )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1572308V ภาษาจีนธุรกิจ1
( Business Chinese 1 )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1572403V ความสัมพันธ์ไทย-จีน
( Relationship of Thailand and China )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1573105V ภาษาจีนระดับสูง1
( Advanced Chinese 1 )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1573106V ภาษาจีนระดับสูง2
( Advanced Chinese 2 )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1573112V
( )
12 เอกบังคับ 1573203V การเขียนภาษาจีน1
( Chinese Writing 1 )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1573204V การเขียนภาษาจีน2
( Chinese Writing 2 )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1573205V การแปลภาษาจีน1
( Chinese Translations 1 )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1573206V การแปลภาษาจีน2
( Chinese Translations 2 )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1573207V การอ่านหนังสือพิมพ์จีน1
( Reading of Chinese Newspaper 1 )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1573209V การเขียนรายงานภาษาจีน
( Chinese Report Writing )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1573307V การฟังละครและภาพยนตร์จีน
( Listening to Chinese Theaters and Movies )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1573309V ภาษาจีนธุรกิจ 2
( Business Chinese 2 )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1573310V ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
( Chinese for Hotel )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1573311V การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
( Speech in Chinese )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1573312V ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
( Chinese for Secretarial Science )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1573313V ภาษาจีนเพื่อการจัดการ
( Chinese for Management )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1573314V ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
( Chinese for International Trade )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1573315V การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ1
( English Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1573316V การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ2
( English Listening and Speaking 2 )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1573406V การเขียนพู่กันจีน
( Chinese Calligraphy )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1573407V นิทานสุภาษิตจีน
( Chinese Proverbial Tales )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1574113V เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
( Chinese teaching Techniques as a foreignlanguage )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1574208V การอ่านหนังสือพิมพ์จีน2
( Reading of Chinese Newspaper 2 )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 1574210V การอ่านภาษาจีนโบราณ
( Classical Chinese Reading )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1574211V การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
( Chinese Business Writing )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1574315V
( )
34 เอกบังคับ 1574404V วรรณคดีจีน1
( Chinese Literature 1 )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1574405V วรรณคดีจีน2
( Chinese Literature 2 )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1574408V เรื่องสั้นจีน
( Chinese Short Stories )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1574409V นวนิยายจีน
( Chinese Novels )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 109 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ