2559-3-035  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(Bachelor of Arts Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
5 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
6 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
11 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
12 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
14 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
15 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1551101U รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
( English Form and Usage 1 )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1551102U รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
( English Form and Usage 2 )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1551103U การฟังและการพูด 1
( Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1551104U การฟังและการพูด 2
( Listening and Speaking 2 )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1551105U สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
( English Phonetics )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1551107U หลักการอ่าน
( Principles of Reading )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1551110U การเขียนตามอิสระ
( Independent Writing )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1552105U การฟังและการพูด 3
( Listening and Speaking 3 )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1552106U ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1552111U การเขียนอนุเฉท
( Paragraph Writing )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1552112U การเขียนเรียงความ
( Essay Writing )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1552201U หลักการแปล
( Principles of Translation )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1552301U วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
( Introduction to English Literature )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1552606U ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
( English for Tourism )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1552607U ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
( English for Hotel Business 1 )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1552608U ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
( English for Hotel Business 2 )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1552609U ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
( English in Mass Media )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1553107U วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์อังกฤษ
( Morphology and Syntax )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 99 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ