2567-1-006  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
3 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
4 แกน/ครู บังคับ 4061101R พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
( Environmental Science and Technology Foundation )
3(2-2-5)
5 แกน/ครู บังคับ 4061102R คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
( Mathematics for Environmental Science and Technology )
3(2-2-5)
6 แกน/ครู บังคับ 4061103R เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 4061104R วิทยาศาสตร์โลก
( Earth Science )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 4061201R เทคนิคการสำรวจและการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
( Survey and Environmental Sampling Techniques )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 4061202R เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
( Environmental Chemistry and Laboratory )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 4061203R ชีวเคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
( Environmental Biochemistry and Laboratory )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 4061301R การวางแผนและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
( Planning and Land Use Management )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 4062101R เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ
( Organic Chemistry and Laboratory )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 4062102R เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ
( Analysis Chemistry and Laboratory )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4062201R มลพิษสิ่งแวดล้อม
( Environmental Pollution )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4062202R นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
( Environmental Policy and Law )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 4062203R มาตรฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Standard and Environmental Management )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4062204R การจัดการและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
( Wastewater Treatment System Management and Control )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4062205R การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย
( Industrial and Hazardous Waste Management )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 4062301R อนามัยสิ่งแวดล้อม
( Environmental Health )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4063201R หลักการบูรณาการลุ่มน้ำ
( Principles of Integrated Watershed )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4063202R เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
( Environmental Remediation Technology )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 4063301R การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
( Climate Change Mitigation and Adaptation )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 4063302R การสำรวจทรัพยากรจากระยะไกล
( Remote Sensing for Resources )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 4063303R การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ
( Creating Participation of Communities and Enterprises )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4063304R เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับสิ่งแวดล้อม
( Green Technology for Environment )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 4063305R ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
( Geographic Information System of Environment )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 4063306R มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
( Air and Noise Pollution and Control )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4063307R อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
( Occupational safety, Health, and Environment )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4063308R พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
( Energy and Environment )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4063309R ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อ
( English For Environmental Science and Technology )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4063310R สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
( Seminar in Environmental Science and Technology )
1(0-2-1)
32 เอกบังคับ 4064201R การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
( Environmental and Health Impact Assessment )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 4064202R การวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
( Environmental Science and Technology Research )
3(2-2-5)
34 ปฏิบัติ 4064401R เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
( Preparation of Cooperative Education in Environmental Science and Technology )
1(90)
35 ปฏิบัติ 4064402R สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวด
( Cooperative Education in Environmental Science and Technology )
6(540)
ทั้งหมด 57 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ