2562-2-001  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)(Bachelor of Education Program in Early Childhood Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1071101T การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
( Brain Development for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1071102T การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
( Take Caring and Learning Encouragement for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1071103T การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
( Personality and Relationship DevelopmentFor Early Childhood Teacher )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1071202T การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
( Integrated Learning Experience for ChildUnder Three Years Old )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1071401T การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
( Heath Care and Safety for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1071402T การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Early Childhood Students )
2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 1071403T การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
( Arts Activities for Early Childhood Stud )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1071404T การศึกษาปฐมวัย
( Early Childhood Education )
2(1-2-3)
21 เอกเลือก 1071405T การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสาหรับเด็กปฐมวัย
( Physical Development Activities for Early Childhood Students )
2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1071601T การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
( Special Needed Early Childhood Students Take Caring )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1072201T การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
( Language and Communication Activities for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1072202T ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
( English for Purpose for Early Childhood Teacher )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1072301T การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
( Thinking Skills Development Activities for Early Childhood Students )
2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 1072404T จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
( Movement Activities for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1072405T สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
( Media and Toys for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1072406T การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
( Playing Activities Management for Early Childhood Students Learning )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1072407T วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
( Literatures and Stories for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1072501T โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
( Nutrition for Early Childhood )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1072602T การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
( Experience Management to Encourage Learning for Specific Children Groups )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1072901T การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
( Supervision and Educational Quality Assurance at the Early Childhood Education Level )
2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 1073302T การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Science and Mathematic Activities for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1073303T หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
( Early Childhood Education Curriculum andCurricula Development )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1073408T การจัดค่ายวิชาการระดับปฐมวัย
( Academic Camp Management for Early Childhood Education )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 100 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ