2564-3-006  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(Bachelor of Arts Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 1571101S ภาษาจีน 1
( Chinese 1 )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1571102S ภาษาจีน 2
( Chinese 2 )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1571103S การฟัง-พูดภาษาจีน 1
( Chinese Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1571104S การฟัง-พูดภาษาจีน 2
( Chinese Listening and Speaking 2 )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1571105S ระบบเสียงภาษาจีน
( Chinese Phonological System )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1571106S อักษรจีน
( Chinese Characters )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 1572101S ภาษาจีน 3
( Chinese 3 )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 1572102S ภาษาจีน 4
( Chinese 4 )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู บังคับ 1572103S ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
( Chinese Grammar 1 )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1572104S ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
( Chinese Grammar 2 )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1572301S การอ่านภาษาจีน 1
( Chinese Reading 1 )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1572302S การอ่านภาษาจีน 2
( Chinese Reading 2 )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1572502S ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
( Chinese History and Culture )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1572701S การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
( Chinese for Computer and Technology )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1573202S การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
( English Listening and Speaking 1 )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1573203S การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
( English Listening and Speaking 2 )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1573301S การอ่านข่าวภาษาจีน
( Reading of Chinese News )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1573401S การเขียนภาษาจีน 1
( Chinese Writing 1 )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1573402S การเขียนภาษาจีน 2
( Chinese Writing 2 )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1573501S สุภาษิตและสำนวนจีน
( Chinese Proverbs and Idioms )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1573502S ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
( Introduction to china )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1573601S ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
( Chinese for Tourism 1 )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1573602S ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
( Chinese for Tourism 2 )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1573603S ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1573604S การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
( Chinese Proficiency Test Training )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1573605S ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
( Chinese for Hotel )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1573606S ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงานสำนักงาน
( Chinese for Secretary and Office )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1573701S ภาษาจีนในสื่อบันเทิง
( Chinese in Entertainment Media )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 65 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ