2564-1-010  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(Bachelor of Science Program in Public Health)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 เอกบังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 4022501S ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
10 แกน/ครู บังคับ 4031301S ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Experiments )
4(3-3-6)
11 เอกเลือก 4071101S กายวิภาคและสรีรวิทยา
( Anatomy and Physiology )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 4071106S การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
( Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4071201S สุขศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
( Health Education and Health Information )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4071202S พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ
( Behavioral and Health Promotion )
4(2-4-6)
15 เอกบังคับ 4071601S การสาธารณสุขเบื้องต้น
( Introduction to Public Health )
3(3-0-6)
16 ปฏิบัติ 4071901S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
( Preparation for Professional Experience in Community Health I )
1(90)
17 เอกเลือก 4072104S โภชนาการสาธารณสุข
( Public Health Nutrition )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 4072107S จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
( Microbiology and Parasitology for Public Health )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4072401S การปฐมพยาบาล
( First Aids )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4072501S อนามัยสิ่งแวดล้อม
( Environmental Health )
4(3-2-7)
21 เอกบังคับ 4072502S อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
( Occupational Health and Safety )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4072701S ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
( English for Public Health )
3(3-0-6)
23 ปฏิบัติ 4072902S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
( Preparation for Professional Experience in Community Health II )
2(180)
24 เอกเลือก 4073102S อนามัยครอบครัว
( Family Health Care )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4073103S เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข
( Introduction to Public Health Pharmacology )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 4073105S การดูแลผู้สูงอายุ
( Elderly Health Care )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4073203S การพัฒนาอนามัยชุมชน
( Community Health Development )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4073301S โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
( Communicable Disease and Non Communicable Disease )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4073302S วิทยาการระบาด
( Epidemiology )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4073303S วิจัยทางสาธารณสุข
( Research in Public Health )
4(2-4-6)
31 แกน/ครู บังคับ 4073304S ชีวสถิติ
( Biostatistics )
4(3-2-7)
32 เอกบังคับ 4073402S การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
( Examination and Basic Disease Treatment )
4(3-2-7)
33 เอกบังคับ 4073403S การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
( Home Health Care )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4073603S เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
( Public Health Economics )
3(3-0-6)
35 ปฏิบัติ 4073903S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3
( Preparation for Professional Experience in Community Health III )
2(180)
ทั้งหมด 61 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ