2564-1-010  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(Bachelor of Science Program in Public Health)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
2 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
5 เอกบังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 4022501S ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
7 แกน/ครู บังคับ 4031301S ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Experiments )
4(3-3-6)
8 เอกเลือก 4071101S กายวิภาคและสรีรวิทยา
( Anatomy and Physiology )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 4071106S การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
( Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 4071201S สุขศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
( Health Education and Health Information )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 4071202S พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ
( Behavioral and Health Promotion )
4(2-4-6)
12 เอกบังคับ 4071601S การสาธารณสุขเบื้องต้น
( Introduction to Public Health )
3(3-0-6)
13 ปฏิบัติ 4071901S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
( Preparation for Professional Experience in Community Health I )
1(90)
14 เอกเลือก 4072104S โภชนาการสาธารณสุข
( Public Health Nutrition )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 4072107S จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
( Microbiology and Parasitology for Public Health )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 4072401S การปฐมพยาบาล
( First Aids )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4072501S อนามัยสิ่งแวดล้อม
( Environmental Health )
4(3-2-7)
18 เอกบังคับ 4072502S อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
( Occupational Health and Safety )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4072701S ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
( English for Public Health )
3(3-0-6)
20 ปฏิบัติ 4072902S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
( Preparation for Professional Experience in Community Health II )
2(180)
21 เอกเลือก 4073102S อนามัยครอบครัว
( Family Health Care )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 4073103S เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข
( Introduction to Public Health Pharmacology )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 4073105S การดูแลผู้สูงอายุ
( Elderly Health Care )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 4073203S การพัฒนาอนามัยชุมชน
( Community Health Development )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4073301S โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
( Communicable Disease and Non Communicable Disease )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4073302S วิทยาการระบาด
( Epidemiology )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4073303S วิจัยทางสาธารณสุข
( Research in Public Health )
4(2-4-6)
28 แกน/ครู บังคับ 4073304S ชีวสถิติ
( Biostatistics )
4(3-2-7)
29 เอกบังคับ 4073402S การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
( Examination and Basic Disease Treatment )
4(3-2-7)
30 เอกบังคับ 4073403S การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
( Home Health Care )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4073603S เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
( Public Health Economics )
3(3-0-6)
32 ปฏิบัติ 4073903S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3
( Preparation for Professional Experience in Community Health III )
2(180)
33 เอกบังคับ 4074503S การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
( Environmental Impact Assessment on Healt )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4074602S การบริหารงานสาธารณสุข
( Public Health Administration )
4(3-2-7)
35 เอกเลือก 4074801S สัมมนาสาธารณสุข
( Seminar in Public Health )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 58 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ