2564-1-010  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(Bachelor of Science Program in Public Health)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 ปฏิบัติ 4073903S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3
( Preparation for Professional Experience in Community Health III )
2(180)
3 เอกบังคับ 4074503S การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
( Environmental Impact Assessment on Healt )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 4074602S การบริหารงานสาธารณสุข
( Public Health Administration )
4(3-2-7)
5 เอกเลือก 4074801S สัมมนาสาธารณสุข
( Seminar in Public Health )
3(2-2-5)
6 ปฏิบัติ 4074904S ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
( Field Experience in Community Health )
5(450)
7 ปฏิบัติ 4074905S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
8 ภาษาและการสื่อสาร 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
9 ภาษาและการสื่อสาร 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
10 ภาษาและการสื่อสาร 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
11 ภาษาและการสื่อสาร 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
12 ภาษาและการสื่อสาร 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
13 ภาษาและการสื่อสาร 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
14 ภาษาและการสื่อสาร 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
15 ภาษาและการสื่อสาร 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
16 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
17 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
18 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
19 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
20 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
21 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
22 เทคโนโลยี 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
23 เทคโนโลยี 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
24 เทคโนโลยี 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
25 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
26 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
27 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
28 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 61 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ