2566-4-001  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่(Master of Business Administration Program in Modern Management)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1555401R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
( English for Graduate Students )
3(3-0-6)
2 เอกเลือก 3635101R เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ
( Information Technology for Management )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 3635201R ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
( Innovative Creativity for Executives )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 3635202R การเงินและบัญชีเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหาร
( Finance and Accounting for Decision Making of Executives )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 3635203R การจัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์
( Creative Marketing Management )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 3635204R การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
( Strategic Management for Competition )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 3635205R การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
( Human Resources Management in Modern Organizations )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 3635206R การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร
( Leadership Personality Development for Executives )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 3635207R ผู้นำและบทบาทการบริหารองค์การในยุคใหม่
( Leaders and Roles of Corporate Management in the New Era )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 3635208R จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารองค์การ
( Ethics and Social Responsibilities of Organization Executives )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 3635209R แผนธุรกิจในยุคดิจิทัล
( Business Plan in Digital Era )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 3635210R การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
( Strategic Logistic and Supply Chain Management )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 3635211R การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
( International Business Management )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 3635212R กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในยุคดิจิทัล
( Tourism and Hospitality Business Strategies in Digital Era )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 3635213R ภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ
( Taxation and Tax Planning for Entrepreneurs )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 3635214R การเงินดิจิทัล
( Digital Finance )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 3635301R ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการจัดการ
( Management Research Methodology )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 3635302R สัมมนาการจัดการเชิงสร้างสรรค์
( Creative Management Seminar )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 3635303R การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจและองค์การ
( Business Problems Analysis and Organization )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 3635304R วิทยานิพนธ์
( Thesis )
36(1620)
21 เอกเลือก 3635304S วิทยานิพนธ์ 1/4
( Thesis 1/4 )
9(405)
22 เอกเลือก 3635304T วิทยานิพนธ์ 2/4
( Thesis 2/4 )
12(540)
23 เอกเลือก 3635304U วิทยานิพนธ์ 3/4
( Thesis 3/4 )
9(405)
24 เอกเลือก 3635304V วิทยานิพนธ์ 4/4
( Thesis 4/4 )
6(270)
25 เอกเลือก 3635305R วิทยานิพนธ์
( Thesis )
12(540)
26 เอกเลือก 3635305S วิทยานิพนธ์ 1/2
( Thesis 1/2 )
6(270)
27 เอกเลือก 3635305T วิทยานิพนธ์ 2/2
( Thesis 2/2 )
6(270)
28 เอกเลือก 3635306R การค้นคว้าอิสระ
( Independent Study )
6(270)
29 เอกเลือก 3635306S การค้นคว้าอิสระ 1/2
( Independent Study 1/2 )
3(135)
30 เอกเลือก 3635306T การค้นคว้าอิสระ 2/2
( Independent Study 2/2 )
3(135)
ทั้งหมด 30 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ