2565-4-006  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 3001001S หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
( Principles of Advertising and Public Relations )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 3001002S การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
( Development of Personality for Communication Arts )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 3002003S ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
( Basic English for Communication Arts )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 3002004S การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
( Creativity Writing and Transmedia Storytelling )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 3003001S ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
( Advanced English for Communication Arts )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 3003002S การวิจัยนิเทศศาสตร์
( Research in Communication Arts )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 3004001S การสัมมนานิเทศศาสตร์
( Seminar in Communication Arts )
3(2-2-5)
15 ปฏิบัติ 3004901S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
( Preparation for Professional Experience in Communication Arts )
2(90)
16 ปฏิบัติ 3004902S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
( Field Experience in Communication Arts )
5(450)
17 ปฏิบัติ 3004903S การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
( Cooperative Education Preparation in Communication Arts )
1(45)
18 ปฏิบัติ 3004904S สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
( Cooperative Education in Communication Arts )
6(540)
19 แกน/ครู บังคับ 3011101S หลักนิเทศศาสตร์
( Principles of Communication Arts )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 3011104S วาทนิเทศศาสตร์
( Speech Communication )
3(2-2-5)
21 แกน/ครู บังคับ 3012103S จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
( Ethics and Laws of Mass Communication )
3(3-0-6)
22 แกน/ครู บังคับ 3013104S การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ
( Transmedia Communication Management )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 3013105S การสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
( Community Communication for Sustainable Development )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 3021201S หลักวารสารศาสตร์
( Principles of Journalism )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 3023201S การสื่อข่าวเบื้องต้น
( Basic News Reporting )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 3032302S การสื่อสารองค์กร
( Organization Communication )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 3033301S กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
( Special Event for Public Relations )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 3043402S การแสดง
( Performance )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 3043403S การกำกับการแสดง
( Directing )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 3051501S หลักการสื่อสารตราสินค้า
( Principles of Brand Communications )
3(3-0-6)
31 แกน/ครู บังคับ 3052501S การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
( Integrated Marketing Communication )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3052502S การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
( Advertising Creativity and Production )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 3053501S การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า
( Digital Marketing for Advertising and Brand Communications )
3(2-2-5)
34 แกน/ครู บังคับ 3061601S การถ่ายภาพดิจิทัล
( Digital Photography )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 3081801S คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ
( Computer for Media Design )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ