2565-4-006  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 3081801S คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ
( Computer for Media Design )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 3081802S สื่อใหม่ศึกษา
( New Media Studies )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 3083801S การตัดต่อสำหรับงานมัลติมีเดีย
( Editing for Multimedia )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 3083802S เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์
( Information Technology and Multimedia for Communication Arts )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 3083803S การผลิตรายการพอดแคสต์
( Podcast Production )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 3091901S การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า
( Creative Facial Arts Design )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 3092901S การสร้างไอดอล
( Idol Creation )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 3092902S โมเดิร์นแดนซ์
( Modern Dance )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 3102101S ผู้ใช้สื่อดิจิทัล
( Digital Media User )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 3102102S การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล
( Creation of Digital Media Content )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 3103101S กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล
( Production Process for Digital Media )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 3103102S การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมมิ่ง
( Creation of Live Program and Streaming Techniques )
3(2-2-5)
14 ภาษาและการสื่อสาร 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
15 ภาษาและการสื่อสาร 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษาและการสื่อสาร 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษาและการสื่อสาร 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
18 ภาษาและการสื่อสาร 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษาและการสื่อสาร 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษาและการสื่อสาร 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษาและการสื่อสาร 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
22 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
23 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
24 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
25 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
26 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
27 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
28 เทคโนโลยี 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
29 เทคโนโลยี 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
30 เทคโนโลยี 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
31 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
32 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
33 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
34 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ