2565-8-009  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(Certificate Program for Practical Nurse)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ภาษา 7070001R ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
( English and Technical Term )
2(2-0-4)
2 มนุษย์ 7070002R พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
( Human Development )
2(2-0-4)
3 มนุษย์ 7070003R การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
( Communication and Team Work in Health Care Service )
2(2-0-4)
4 เอกบังคับ 7070101R หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
( Laws and Ethics for Practical Nurse )
1(1-0-2)
5 เอกบังคับ 7070102R สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
( Personal Health and Environment )
1(1-0-2)
6 เอกบังคับ 7070103R ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
( Nutrition Management System for Patients )
1(1-0-2)
7 เอกบังคับ 7070104R เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
( Person Fundamental Care )
3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 7070105R ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล
( Health Care Service System and Medical and Nursing Equipment Maintenance )
2(2-0-4)
9 เอกบังคับ 7070106R กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
( Basic of Anatomy and Physiology )
2(2-0-4)
10 เอกบังคับ 7070107R การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
( Adult and Elderly Care )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 7070108R การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
( Newborn and Pediatric Care )
2(2-0-4)
12 เอกบังคับ 7070109R การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
( Home and Community Health Care )
2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 7070110R การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
( Persons with Psychiatric Problems Care )
1(1-0-2)
14 เอกบังคับ 7070111R ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
( Person Fundamental Care Practicum )
3(0-12-3
15 เอกบังคับ 7070112R ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
( Adult and ElderlyFundamental Care Practicum )
3(0-12-3
16 เอกบังคับ 7070113R ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
( Newborn and Pediatric Fundamental Care Practicum )
2(0-8-2)
17 เอกบังคับ 7070114R ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
( Persons Health Care at Home and Community Practicum )
2(0-8-2)
18 เอกเลือก 7070201R ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
( Persons Health Care in health Care Services Practicum )
2(0-8-2)
19 เอกเลือก 7070202R ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
( Persons Health Care in Community Practicum )
2(0-8-2)
ทั้งหมด 19 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ