2567-1-007  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา(Master of Science Program in Science Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1555401R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
( English for Graduate Students )
3(3-0-6)
2 แกน/ครู บังคับ 4005001R สหวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
( Interdisciplinary Learning Process of Sciences )
3(3-0-6)
3 แกน/ครู บังคับ 4005002R การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
( Research for Educational Sciences Development )
3(3-0-6)
4 แกน/ครู บังคับ 4005003R กลยุทธ์การสื่อสารและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
( Communication and Educational Innovation Development Strategy )
3(3-0-6)
5 แกน/ครู บังคับ 4005004R สัมมนา
( Seminar )
1(0-2-1)
6 เอกบังคับ 4005101R กลศาสตร์เชิงบูรณาการ
( Integrated Mechanics )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4005102R แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงบูรณาการ
( Integrated Electromagnetics )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 4005103R กลศาสตร์ควอนตัมเชิงบูรณาการ
( Integrated Quantum Mechanics )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 4005104R คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์เชิงบูรณาการ
( Integrated Mathematics used in Physics )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 4005105R โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเชิงบูรณาการ
( Integrated Earth Science, Astronomy and Space )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 4005106R ฟิสิกส์อุณหภาพเชิงบูรณาการ
( Integrated Thermal Physics )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 4005107R ฟิสิกส์ของคลื่นเชิงบูรณาการ
( Integrated Physics of Waves )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 4005108R ฟิสิกส์นิวเคลียร์เชิงบูรณาการ
( Integrated Nuclear Physics of Waves )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4005201R เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
( Advanced Organic Chemistry )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4005202R เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
( Advanced Analytical Chemistry )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 4005203R เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
( Advanced Physical Chemistry )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 4005204R การออกแบบการทดลองเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
( Experimental Design for Chemical Analysis )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 4005205R เคมีบูรณาการสำหรับครู
( Integrated Chemistry for Teachers )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 4005206R เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี
( Spectroanalytical Chemistry )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 4005207R ความปลอดภัยและการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
( Chemical Safety and Management )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 4005208R นวัตกรรมการสอนสำหรับครูเคมี
( Teaching Innovation for Chemistry Teachers )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 4005209R เคมีพื้นผิว
( Surface Chemistry )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 4005210R เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง
( Advanced Natural Products Chemistry )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 4005301R ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
( Integrated Biology )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4005302R เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
( Advanced Cell and Molecular Biology )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4005303R ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
( Biodiversity and Conservation )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 4005304R การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
( Advanced Plant Tissue Culture )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4005305R เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
( Modern Biotechnology )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4005306R เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
( DNA Technology )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4005307R เทคนิคทางชีววิทยา
( Biological Technique )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4005308R หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา
( Selected Topics in Biology )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4005401R กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
( Scientific Thinking )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 4005402R การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคมเพื่อพัฒนาการคิด
( Science Education and Thinking Development )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4005403R การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
( Contemporary Science Teaching Management )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4005404R สื่อนวัตกรรมการสอนและการออกแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์
( Innovative Instructional Media and Science Classroom Design Principles )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 54 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ