2567-1-007  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา(Master of Science Program in Science Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 4005404R สื่อนวัตกรรมการสอนและการออกแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์
( Innovative Instructional Media and Science Classroom Design Principles )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 4005405R การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
( Science Activities in School )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 4005406R เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
( Mobile Technology for Science Teachers )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4005501R การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง
( Advance Mathematical Analysis )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4005502R หลักมูลของคณิตศาสตร์นามธรรม
( Fundamentals of Abstract Mathematics )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4005503R การวิจัยทางทางคณิตศาสตร์ศึกษาและโครงงานคณิตศาสตร์
( Research in Mathematics Education and Mathematics Project )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 4005504R ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
( Graph Theory and Applications )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 4005505R ทฤษฎีแผนแบบเชิงการจัด
( Combinatorial Design Theory )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 4005506R หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์
( Special Topics in Analysis )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 4005507R หัวข้อพิเศษทางพีชคณิต
( Special Topics in Algebra )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 4005508R หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
( Special topics in applied mathematics )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 4005509R หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ศึกษา
( Special topics in Applied Mathematics Education )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 4005510R หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมคณิตศาสตร์
( Special Topics in Mathematics Innovation )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 4005601R การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา และการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Quality Assurance, Philosopy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 4005602R จิตวิทยาและคุณธรรมความเป็นครู
( Psychology and Moral Ethics for Teacher )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 4005603R การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและกาการถอดบทเรียนชุมชนสัมพันธ์
( Practicum in Profession of Teaching and Lesson Learned )
1(45)
18 เอกเลือก 4005604R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Teaching internship 1 )
3(135)
19 เอกเลือก 4005605R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Teaching internship 1 )
3(135)
20 เอกบังคับ 4005701R วิทยานิพนธ์ 1
( Thesis 1 )
6(270)
21 เอกบังคับ 4005702R วิทยานิพนธ์ 2
( Thesis 2 )
6(270)
ทั้งหมด 54 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ