2561-2-003  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา(Master of Arts Program in Administration and Development Strategy)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1046201U การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Research in Administration and Development Strategy )
3(2-2-5)
2 วิชาเสริม 1556401U ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
( Academic English for Graduate Studies )
3(3-0-6)
3 แกน/ครู บังคับ 2505101U ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
( Research Methodology in Social Sciences )
3(3-0-6)
4 แกน/ครู บังคับ 2506101U แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
( Concepts and Theories of Development )
3(3-0-6)
5 แกน/ครู บังคับ 2506102U
( )
6 เอกบังคับ 2506201U ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
( The King’s Wisdom and Sustainable Development )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 2506202U ภูมิภาคศึกษา
( Regional Study )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 2506203U สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Sociology for Sustainable Development )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 2536202U การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น
( Practicum in the Issue-based Strategic Planning )
3(0-6-3)
10 เอกเลือก 2536204U การจัดการทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม
( Social and Culture Capital Management )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2536208U การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Seminar in Development Strategy )
3(2-2-5)
12 ปฏิบัติ 25363021 วิทยานิพนธ์ 1
( Thesis 1 )
3(0-0)
13 ปฏิบัติ 25363022 วิทยานิพนธ์ 2
( Thesis 2 )
3(0-0)
14 ปฏิบัติ 25363023 วิทยานิพนธ์ 3
( Thesis 3 )
3(0-0)
15 ปฏิบัติ 25363024 วิทยานิพนธ์ 4
( Thesis 4 )
3(0-0)
16 ปฏิบัติ 2536302U วิทยานิพนธ์
( Thesis )
12(0)
17 ปฏิบัติ 2536303U การค้นคว้าอิสระ
( Independent Study )
6(0-0-0)
18 เอกเลือก 2576201U เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Economics for Development )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 3016201U การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
( Intercultural Communication for l Development )
3(3-0-6)
20 แกน/ครู บังคับ 3566101U องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 3566201U การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
( Planning and Strategic Management )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 3566202U การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์กับการพัฒนา
( Supply Chain Management and Logistics for Development )
3(3-0-6)
23 วิชาเสริม 4126401U เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
( Information Technology for Graduate Students )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 23 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ