2565-5-003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(Bachelor of Science Program in Computer Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
2 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
5 เอกบังคับ 5721101S ดิจิตอลเบื้องต้น
( Introduction to Digital )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5721102S การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์
( Electric Circuit Analysis for Computer )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5721105S คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Mathematics for Computer Technology )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 5721106S ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
( Programming Method and Algorithms )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 5721107S พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
( Fundamental Computer Programming Language )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 5721201S การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
( Drawing and Designing by Computer )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5721401S พื้นฐานระบบเครือข่าย
( Networking Fundamentals )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 5721402S เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
( Computer Network and Security )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 5721409S ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้
( Software Skills for Computer Professiona )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 5721411S คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
( Computer Graphics and Multimedia )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 5722103S การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
( Database Design and Development )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 5722202S ไมโครคอนโทรลเลอร์
( Micro Controller )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 5722203S สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
( Computer Architecture and Operating System )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 5722204S หุ่นยนต์
( Robotics )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 5722412S การจัดการเครื่องแม่ข่าย
( Server Management )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 5722413S หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
( Principles of E-Commerce and Online Marketing )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5723001S ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( English for Computertechnology )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5723104S การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
( Object-Oriented System Analysis and Design )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 5723205S ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
( Embedded System and Internet of Things )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 5723209S ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
( Industrial Internet of Things )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5723210S เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
( Agri-Intelligence and Internet of Things )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5723301S ระบบเว็บและเทคโนโลยี
( Web System and Technologies )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5723302S การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object Oriented Programming and Design )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5723304S การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
( Software Development in Virtual Environment )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 5723403S สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Project Seminar in Computer Technology )
1(1-0-2)
30 เอกเลือก 5723404S การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
( Advertising and Public Relations Media )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 5723405S หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Special Topics in Computer Technology )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 5723407S การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
( Wireless Network Design and Implementation )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 5723408S การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
( Development of Data Warehouse and Data Mining )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 5723410S การประมวลผลแบบคลาวด์
( Cloud Computing )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5724002S ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการนำเสนอ
( English for Work and Presentation )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ