2565-5-003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(Bachelor of Science Program in Computer Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 5723407S การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
( Wireless Network Design and Implementation )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 5723408S การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
( Development of Data Warehouse and Data Mining )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 5723410S การประมวลผลแบบคลาวด์
( Cloud Computing )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5724002S ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการนำเสนอ
( English for Work and Presentation )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 5724206S คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
( Industrial Computer )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 5724207S ระบบควบคุมอัตโนมัติ
( Automatic Control Systems )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 5724303S การทดสอบซอฟต์แวร์
( Software Testing )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 5724305S การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมแก้ไข
( Software Development with Version Control System )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 5724306S การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
( User Experience and User Interface design )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 5724307S ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
( NoSQL Database )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5724406S โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Special Project in Computer Technology )
3(2-2-5)
13 ปฏิบัติ 5724901S เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Preparation of Field Experience in Computer Technology )
2(180)
14 ปฏิบัติ 5724902S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีีคอมพิวเตอร์
( Field Experience in Computer Technology )
5(450)
15 ปฏิบัติ 5724903S เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
( Preparation of Co-operative Education )
1(90)
16 ปฏิบัติ 5724904S สหกิจศึกษา
( Co-operative Education )
6(540)
17 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
24 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
26 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
30 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
31 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
32 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
33 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
34 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
35 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
36 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
37 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 70 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ