2555-5-028  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์(Bachelor of Technology Program in Logistics Management Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
4 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
5 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
6 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
7 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
9 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
10 มนุษย์ 1511001V จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
11 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
12 มนุษย์ 1511002V ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
13 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
14 มนุษย์ 1521001V พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
15 มนุษย์ 1531001V
( )
16 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1541002V ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specifics )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1541003V ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
21 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
22 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
23 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
24 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
25 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
26 ภาษา 1551001V ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
27 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
28 ภาษา 1551002V ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
29 แกน/ครู บังคับ 1551402U ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
( Business English 1 )
3(3-0-6)
30 แกน/ครู บังคับ 1551403U ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
( Business English 2 )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1561001U ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
32 ภาษา 1561001V การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in JapaneseLanguage )
3(3-0-6)
33 ภาษา 1571001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1571001V การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in Chinese Language )
3(3-0-6)
35 ภาษา 1571002U ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 189 รายการ : 6 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ