2567-2-010  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Thai)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1251109R หลักภาษาไทย
( Principles of Thai Language )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1251209R แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
( The Study of Thai Literature )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 1251210R พัฒนาการของวรรณคดีไทย
( The Development of Thai Literature )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1251312R การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์
( Speaking and Listening for Achievement )
2(1-2-3)
19 เอกเลือก 1251313R ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย
( Language and Culture in thai Plays )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1251314R การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
( Writing for Academic Communication and Occupation )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1252110R ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย
( Linguistics for Thai Language Teaching )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1252111R พัฒนาการของภาษาไทย
( The Development of Thai Language )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1252211R วรรณกรรมในหนังสือเรียน
( The Selected Literatures in Textbooks )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1252315R การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
( Reading, Thinking, and Developing Life )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1252316R ศิลปะการอ่านออกเสียง
( The Art of Read Aloud )
2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 1252317R คติชนวิทยา
( Folklore )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1253112R ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย
( English for Teacher of Thai )
2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 1253212R วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
( Literature and Creative Criticism )
2(2-1-4)
29 เอกเลือก 1253318R โครงงานและสัมมนาภาษาไทย
( Project and Seminar in Thai Language )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1253319R การแต่งคำประพันธ์
( Poetry Composition )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 1253408R การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาสำหรับครูภาษาไทย
( Design and Production of Educational Media for Thai Language Teacher )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1253409R การจัดการค่ายวิชาการภาษาไทย
( Academic Thai Language Camp Management )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1253410R การสร้างบทเรียนท้องถิ่น
( Developing Local lessons )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1253411R การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
( Instructional of Thai Language )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1253412R การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
( Research in Teaching Thai language )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 66 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ