2565-4-007  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Bachelor of Arts Program in Tourism Industry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 เอกบังคับ 3571106S การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
( Food and Beverage Service )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 3571201S หลักการมัคคุเทศก์
( Principles of Guide )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 3571301S หลักการโรงแรม
( Principles of Hotel )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 3571302S การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
( Personality Development for Hospitality Industry )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 3571402S การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
( Wellness Business and Spa Management )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 3571716S ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
( English for Tourism Industry 1 )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 3571717S ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
( Chinese for Tourism Industry 1 )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 3572105S การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
( Service Industry Management )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 3572205S ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
( Airline Business and Ticketing )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 3572207S จิตวิทยาการบริการ
( Service Psychology )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 3572209S ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
( Safety for Tourism )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 3572306S การจัดการฝ่ายห้องพัก
( Room Division )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 3572308S การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ
( Creating Innovative New Business for Service )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 3572402S การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
( Cultural Tourism Management )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 3572404S การท่องเที่ยวโดยชุมชน
( Community-based Tourism )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 3572406S อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
( Thai and Local Food Management )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 3572717S ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
( English for Tourism Industry 2 )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 3572718S ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
( Chinese for Tourism Industry 2 )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 3573101S การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
( Bar and Beverage Management )
3(2-2-5)
27 แกน/ครู บังคับ 3573201S อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Tourism Industry )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 3573207S การจัดการการท่องเที่ยวกีฬา
( Sport Tourism Management )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 3573208S การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
( Specialized Tourism )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 3573209S โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Logistics for Tourism Industry )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 3573215S การวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและการดำเนินงานนำเที่ยว
( Tour Planning and Tour Operation )
3(2-2-5)
32 แกน/ครู บังคับ 3573216S พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
( Tourist Behavior and Cross Cultural Communication )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 3573304S การจัดการงานแม่บ้าน
( Housekeeping Management )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 3573305S การจัดการงานบริการส่วนหน้า
( Front Office Management )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 3573309S การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
( Accommodation Operator )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 75 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ