2565-4-007  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Bachelor of Arts Program in Tourism Industry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 3573718S ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
( English for Tourism Industry 3 )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 3573719S ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
( Chinese for Tourism Industry 3 )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 3574208S การจัดการอาหารนานาชาติ
( International Food Management )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 3574402S การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
( Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management )
3(2-2-5)
6 แกน/ครู บังคับ 3574601S เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Information Technology for Tourism Industry )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 3574602S การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Human Resource Management for Tourism InIndustry )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 3574605S การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Research in Tourism Industry )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 3574608S การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
( Sustainable Tourism )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 3574609S การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Digital Marketing for Tourism Industry )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 3574719S ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
( English for Tourism Industry 4 )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 3574720S ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
( Chinese for Tourism Industry 4 )
3(2-2-5)
13 ปฏิบัติ 3574801S เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Preparation for Professional Experience in Tourism Industry )
2(90)
14 ปฏิบัติ 3574802S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Professional Experience in Tourism Industry )
5(450)
15 ปฏิบัติ 3574803S เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Cooperative Education Preparation in Tourism Industry )
1(45)
16 ปฏิบัติ 3574804S สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( Cooperative Education in Tourism Industry )
6(540)
17 เอกเลือก 3575720S ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
( English for Tourism Industry 5 )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 3575721S ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
( Chinese for Tourism Industry 5 )
3(2-2-5)
19 ภาษาและการสื่อสาร 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
20 ภาษาและการสื่อสาร 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษาและการสื่อสาร 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษาและการสื่อสาร 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
23 ภาษาและการสื่อสาร 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
24 ภาษาและการสื่อสาร 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
25 ภาษาและการสื่อสาร 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
26 ภาษาและการสื่อสาร 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
27 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
28 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
29 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
30 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
31 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
32 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
33 เทคโนโลยี 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
34 เทคโนโลยี 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
35 เทคโนโลยี 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
36 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
37 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 72 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ