2562-2-013  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี)(Bachelor of Education Programin English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
18 เอกบังคับ 1211102T หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( English Structure for English Teachers )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1211107T การเขียนพื้นฐานสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Fundamental Writing )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1211108T การเขียนตามรูปแบบ
( Format Writing )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1211110T การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Listening and Speaking for English Teachers )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1211201T ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
( Linguistics for English Language Teaching )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1211302T วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( World Cultures for English Teachers )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1211401T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( Curriculum and English Learning Activities )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1211411T การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
( English Language LearningManagement for the 21st Century Learners )
3(2-2-5)
26 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
27 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
28 เอกบังคับ 1212104T ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Advanced Grammar for English Teachers )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1212105T การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Translation for English Teachers )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1212106T การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษา
( Critical Reading for English Teachers )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1212109T การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
( Speaking English in Public )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1212202T สัทศาสตร์และสรวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Phonetics and Phonology for English Teac )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1212303T เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
( Short Stories )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1212402T การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
( English Classroom Management )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1212406T การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
( Teaching English as Foreign Language )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 102 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ