2562-2-013  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี)(Bachelor of Education Programin English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1212406T การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
( Teaching English as Foreign Language )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1213106T การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Academic Writing for English Teachers )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 1213110T การเขียนเรียงความ
( Essay Writing )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 1213111T การอ่านและการสรุปความ
( Reading and Summarizing )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 1213112T การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
( Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1213113T การนำเสนอภาษาอังกฤษ
( English Oral Presentation )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1213301T วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
( Literary Works for English Language Teaching )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1213403T การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( Material Development and Learning Innovations in English Language Teaching )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1213404T การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( English Language Assessment )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1213405T การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
( Research in English Language Teaching )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1213407T การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
( Teaching English for Primary Education )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1213408T การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
( Teaching English for Sencodary Education )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 1213409T การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
( Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1213410T การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
( English Project-based Learning )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1213412T สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
( Seminar in English Language Teaching )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
18 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
19 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
20 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
21 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
23 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
24 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
25 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
26 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
27 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
28 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
29 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
30 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
32 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
35 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
36 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
37 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 99 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ