2554-2-004  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(Bachelor of Education Program in Early Childhood Education )
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1001001W ภาษาไทยสำหรับครู
( Thai Language for teacher )
2(1-2-3)
2 มนุษย์ 1001003W พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001004W ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 1003001W การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
( Practicum 1 )
1(90)
5 ปฏิบัติ 1004002W การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
( Practicum 2 )
1(90)
6 ปฏิบัติ 1004003W การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(540)
7 แกน/ครู บังคับ 1005001W ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
( Comprehensive of  professionalteachers knowledge )
2(2-0-4)
8 แกน/ครู บังคับ 1005002W ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
( Comprehensive of Specific subject knowledge )
2(2-0-4)
9 ปฏิบัติ 1005004W การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(540)
10 แกน/ครู บังคับ 1005101W ภาษาอังกฤษสำหรับครู
( English for Teachers )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู เลือก 1012002W การจัดการค่ายวิชาการ
( Academic Camp Management )
2(1-2-3)
12 แกน/ครู บังคับ 1012101W การศึกษาและความเป็นครู
( Education and Self Actualization forTeachers )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู เลือก 1013001W การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
( Classroom Management and Environmentfor Learning )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1022001W การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
( Curriculum Design and SchoolCurriculum Development )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 1022002W การจัดการเรียนรู้
( Principle of Learning Management )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู เลือก 1031101W เทคโนโลยีสำหรับครู 1
( Technology for Teachers 1 )
1(0-2-1)
17 แกน/ครู บังคับ 1032201W นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and InformationTechnology in Education )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู เลือก 1033102W เทคโนโลยีสำหรับครู 2
( Technology for Teachers 2 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู เลือก 1033202W การสร้างสื่อและแบบเรียน
( Medias Texts Construction )
2(1-2-3)
20 แกน/ครู เลือก 1033203W นวัตกรรมการศึกษา
( Educational Innovation )
2(1-2-3)
21 แกน/ครู บังคับ 1043001W การวัดและประเมินผลการศึกษา
( Educational Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
22 แกน/ครู บังคับ 1043002W การวิจัยทางการศึกษา
( Educational Research )
3(2-2-5)
23 แกน/ครู เลือก 1044001W การวิจัยในชั้นเรียน
( Classroom Research )
2(1-2-3)
24 แกน/ครู เลือก 1044002W การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
( Educational Innovation Research andDevelopment )
2(1-2-3)
25 แกน/ครู บังคับ 1052001W จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teachers )
3(3-0-6)
26 แกน/ครู เลือก 1052002W ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
( Theories and Group Dynamics Practice )
2(1-2-3)
27 แกน/ครู เลือก 1053002W จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
( Adolescence Guidance Psychology )
2(2-0-4)
28 แกน/ครู บังคับ 1063002W การบริหารจัดการในสถานศึกษา
( Administration in School )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1071101W จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
( Pre-geological development of EarlyChildhood )
3(2-2)
30 เอกบังคับ 1071102W การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
( Early Childhood Behavioral Study )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1071203W การศึกษาปฐมวัย
( Early Childhood Education )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 1071204W สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
( Creative Materials for Early Childhood )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1071207W การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล
( Infant and Toddler Education Programs )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1071228W นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Dramatics Activities for EarlyChildhood )
2(1-2-3)
35 เอกเลือก 1071229W การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย
( Musical Instrument Playing for EarlyChildhood )
2(1-2-3)
ทั้งหมด 117 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ