2561-2-002  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา(Doctor of Philosophy Program in Administration and Development Strategy)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1047101U ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
( Advanced Research Methodology )
3(3-0-6)
2 เอกเลือก 1047102U การวิจัยสถาบัน
( Institutional Research )
3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 1047253U การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Research in Administration and Development Strategy )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 1047254U การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
( Qualitative Research for Development )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 1047351U การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
( Strategy, Plan and Project Evaluation )
3(3-0-6)
6 วิชาเสริม 1555102U ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
( English for Doctoral Students I )
3(3-0-6)
7 วิชาเสริม 1555103U ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
( English for Doctoral Students II )
3(3-0-6)
8 วิชาเสริม 1555104U ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
( English for Doctoral Students III )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 2537101U การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Knowledge Management for Sustainable Development in Organization, Locality and Region )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 2537102U ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
( Theory of Administration and Development Systems )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 2537103U ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
( Theory of Public and Private Administration )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2537111U การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Strategic Thinking and Administration and Development Strategy )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 2537201U ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
( Economic and Social Development Strategies )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 2537203U การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำของนักบริหารและนักพัฒนา
( Change Management and Leadership of Administrators and Development Workers )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 2537301U บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
( Context and Trend of Local and Regional Development )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 2537401U ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับนักบริหารและนักพัฒนา
( Philosophy and Ethics for Administratorsand Development Workers )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2537408U นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
( Organization Management Innovation and Human Resource Development )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 2537501U ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
( Behavioral Science and Social Science Theories and Application in Administration )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 2537601U การบริหารนโยบายสาธารณะ
( Public Policy Administration )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 2537701U การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
( Independent Study on Administration and Development )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 2537702U การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์
( Independent Study on Construction and Development of Strategy )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 2537703U ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Issues and Trends in Administration and Development Strategy )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2537801U สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Seminar on Administration and Development Strategy )
3(2-2-5)
24 แกน/ครู บังคับ 25379020
( )
25 แกน/ครู บังคับ 2537902U วิทยานิพนธ์
( Dissertation )
36(0-0)
26 เอกเลือก 4007001U แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
( Scientific Concepts and Application in Administration and Development )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 26 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ