2562-2-022  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(Graduate Diploma Program in Teaching Profession)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1005101T ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
( Language and Culture for Teacher )
3(2-2-5)
2 ปฏิบัติ 1005502T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
( Practicum in Teaching Profession Institu )
1(90)
3 ปฏิบัติ 1005503T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Teaching internship 1 )
3(240)
4 ปฏิบัติ 1005504T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Teaching internship 2 )
3(240)
5 เอกบังคับ 1015102T การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
( Learning and Classroom Management )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1015103T การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครู
( Educational Quality Assurance for Teacher )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1015106T ความเป็นครู
( Self-actualization for Teacher )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 1025201T ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร
( Philosophy and Curriculum Development )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 1035101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and Education Information Technology )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1045101T การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluations )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1045301T การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
( Research for Learning Development )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1055105T จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teachers )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1055106T คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
( Moral Ethics and Codes of conduct for Teacher )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 13 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ