2559-2-010  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(Bachelor of Education Program in Early Childhood Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู เลือก 1001002U ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Communication of )
2(2-0-4)
2 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
4 แกน/ครู บังคับ 1003101U การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
( Practicum 1 )
1(90)
5 แกน/ครู บังคับ 1004102U การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
( Practicum 2 )
1(90)
6 ปฏิบัติ 1004103U การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(540)
7 แกน/ครู เลือก 1004201U คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
( Moral Ethics and Codes of Conduct for te )
3(3-0-6)
8 แกน/ครู เลือก 1005101U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 
( English for Communication of Teachers   )
2(2-0-4)
9 ปฏิบัติ 1005104U การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2  )
6(540)
10 แกน/ครู เลือก 1012002U การจัดการค่ายวิชาการ
( Academic Camp Management   )
2(1-2-3)
11 แกน/ครู บังคับ 1012101U ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
( Philosophy and Self-actualization for )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1012103U ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
( Language and Culture for Teacher  )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1012104U ภาษาอังกฤษสำหรับครู
( English for Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1022001U การพัฒนาหลักสูตร
( Curriculum Development  )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 1022002U การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
( Principle of Learning Management and Classroom Management )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู เลือก 1022003U ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
( Skills and Techniques of Learning )
2(1-2-3)
17 แกน/ครู เลือก 1024001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Chinese for Communication of Teachers  )
2(2-0-4)
18 แกน/ครู เลือก 1031101U คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Computers for Education  )
2(1-2-3)
19 แกน/ครู บังคับ 1032201U นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and Education Information )
3(2-2-5)
20 แกน/ครู เลือก 1033202U การสร้างสื่อและแบบเรียน
( Medias Texts Construction  )
2(1-2-3)
21 แกน/ครู บังคับ 1043001U การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation  )
3(2-2-5)
22 แกน/ครู บังคับ 1043002U การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
( Research for Learning Development  )
3(2-2-5)
23 แกน/ครู เลือก 1043003U สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
( Statistics for Data Analysis in )
2(1-2-3)
24 แกน/ครู บังคับ 1052001U จิตวิทยาสำหรับครู  
( Psychology for Teacher  )
3(3-0-6)
25 แกน/ครู เลือก 1053002U การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( Guidance and Activities for Student )
2(2-0-4)
26 แกน/ครู เลือก 1063004U หลักการบริหารการศึกษา
( Principal of Educational Administration  )
2(1-2-3)
27 แกน/ครู บังคับ 1063005U การประกันคุณภาพการศึกษา
( Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1071101U การศึกษาปฐมวัย
( Early Childhood Education )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1071102U จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
( Pre-geological development of Early )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1071105U การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
( Personality and Relationship DevelopmentFor Early Childhood Teacher )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1071601U สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย
( Environmental Studies for Early )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1071701U ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
( Arts for Early Childhood )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1072106U นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
( Innovation of Early Childhood Education )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1072301U ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
( Language Development for Early Childhood )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1072401U เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
( Mathematics Skills For Early Childhood )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 110 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ