2564-1-012  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร(Bachelor of Science Program in Food Innovation and Business)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 5071101S วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Introduction of Sciences for Food Innovation and Business )
4(3-3-7)
10 แกน/ครู บังคับ 5071102S คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับนวัตกรรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Introduction of Mathematics and Statistics for Food Innovation and Business )
3(2-3-5)
11 เอกบังคับ 5071103S อาหารและโภชนาการ
( Food and Nutrition )
3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 5071106S วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
( Introduction to Food Science and Technology )
3(2-3-5)
13 แกน/ครู บังคับ 5071501S นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
( Innovation and Food Entrepreneurship )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 5071502S การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
( Creative and Innovation Thinking )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 5072101S การบัญชีและการเงินเบื้องต้นสำหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Introduction of Accounting and Financing for Food Innovation and Business )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 5072201S จุลชีววิทยาอาหาร
( Food Microbiology )
3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 5072202S เคมีอาหาร
( Food Chemistry )
3(2-3-5)
18 เอกบังคับ 5072301S การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม
( Food Processing and Innovation )
3(2-3-5)
19 เอกบังคับ 5072603S การตลาดสมัยใหม่สำหรับธุรกิจอาหาร
( Modern Marketing for Food Business )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5072701S การประเมินทางประสาทสัมผัส
( Sensory Evaluation )
2(1-2-3)
21 ปฏิบัติ 5072901S การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Preparation for Field Experience Training in Science and Food Business Management )
1(45)
22 เอกบังคับ 5073101S ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( English for Food Innovation and Business )
3(2-3-5)
23 เอกบังคับ 5073102S การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Digital Technology Applications for Food Innovation and Business )
3(2-3-5)
24 เอกบังคับ 5073301S เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและการจัดการอายุการเก็บรักษา
( Food Packaging Technology and Shelf life Management )
3(2-3-5)
25 เอกบังคับ 5073401S กฎหมายอาหารและสุขาภิบาล
( Food Laws and Sanitation )
3(2-3-5)
26 เอกบังคับ 5073402S การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
( Food Quality Control and Assurance )
3(2-3-5)
27 เอกบังคับ 5073501S การริเริ่มธุรกิจอาหาร
( Start Up Food Business )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5073601S การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอาหาร
( Human Resource Management for Food Busin )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 5073602S กลยุทธ์ทางธุรกิจอาหาร
( Business Strategy in Food Business )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 5073603S การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจอาหาร
( Logistic and Supply Chain Management for Food Business )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5073702S การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Product Development )
3(2-3-5)
32 เอกเลือก 5074601S ธุรกิจอาหารออนไลน์
( Online Commerce for Food Business )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 5074602S การสร้างสรรค์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
( Creative for Food Product Branding )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 5074603S การตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจอาหาร
( Big Data-Driven Decision Making for Food Business )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5074604S การจัดการบริการและธุรกิจรานอาหาร
( Service and Restaurant Management )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 75 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ