2564-1-012  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร(Bachelor of Science Program in Food Innovation and Business)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 5074607S ธุรกิจอาหารแฟรนไชส
( Franchise Food Business )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 5074608S ธุรกิจอาหารระหว่างประเทศ
( International Food Business Management )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 5074609S การพัฒนาองค์การและการจัดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอาหาร
( Organization Development and Change Management in Food Business )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 5074610S ภาวะผู้นำและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอาหาร
( Leadership and Managerial Negotiation in Food Business )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5074701S การวิจัยทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Research in Food Innovation and Business )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 5074801S เทคโนโลยีน้าตาล
( Sugar Technology )
3(2-3-5)
8 เอกเลือก 5074802S เทคโนโลยีอาหารหมัก
( Food Fermented Technology )
3(2-3-5)
9 เอกเลือก 5074803S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว
( Rice Product Technology )
3(2-3-5)
10 เอกเลือก 5074804S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กล้วย
( Banana Product Technology )
3(2-3-5)
11 เอกเลือก 5074805S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
( Cereal Product Technology )
3(2-3-5)
12 เอกเลือก 5074806S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
( Food Health Product Technology )
3(2-3-5)
13 เอกเลือก 5074807S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
( Beverage Product Technology )
3(2-3-5)
14 เอกเลือก 5074808S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
( Bakery Product Technology )
3(2-3-5)
15 เอกเลือก 5074809S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
( Dairy Product Technology )
3(2-3-5)
16 เอกเลือก 5074810S เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
( Meat Product Technology )
3(2-3-5)
17 ปฏิบัติ 5074901S การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Field Experience in Food Innovation and Business )
6(540)
18 ปฏิบัติ 5074902S สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
( Cooperative Education in Food Innovation and Business )
6(540)
19 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
20 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
23 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
24 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
25 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
26 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
30 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
31 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
32 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
33 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
34 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
35 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
36 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
37 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 72 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ