2555-3-013  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์(Bachelor of Arts Program in Library and Information Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001V จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002V ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001V พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1531001V
( )
9 ภาษา 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002V ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specifics )
3(3-0-6)
11 ภาษา 1541003V ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
12 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
14 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
15 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
16 ภาษา 1551001V ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1551002V ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1561001V การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in JapaneseLanguage )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1571001V การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in Chinese Language )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1571002V การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Chinese forCommunication )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 1631001V สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Research and Study )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1631101V บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Information and LibrarySciences )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1631102V การอ่านเพื่อการจัดการสารสนเทศ
( Reading for Information Management )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1631103V การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resources Development )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1631110V สารสนเทศกับสังคม
( Information and Society )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1631201V บริการสารสนเทศ
( Information Services )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1631209V จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ
( Psychology in Information Services )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1631210V การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในสถาบันบริการสารสนเทศ
( Communication and Public Relations inInformation Service Organizations )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1631301V การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
( Online Information Retrieval )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1632104V การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
( Analysis Information Resources )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1632105V การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
( Cataloging Information Resources )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1632106V ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ1
( English for Librarians and InformationProfessionals 1 )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1632108V ธุรกิจสารสนเทศ
( Information Business )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1632109V ธุรกิจสิ่งพิมพ์
( Printing Business )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1632202V การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
( Reading and Reading Promotion )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ