2555-3-013  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์(Bachelor of Arts Program in Library and Information Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1632202V การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
( Reading and Reading Promotion )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1632205V ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Library )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1632206V บรรณานุกรมดรรชนีสาระสังเขปและศัพท์สัมพันธ์
( Bibliography Indexing Abstracting andThesaurus )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1632207V ห้องสมุดโรงเรียน
( School Library )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 1632211V สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
( Information for Lifelong Learning )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1632212V สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
( Children and Young Adults Information )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 1632213V สารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ
( Elderly Information )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 1632214V สารสนเทศภาครัฐ
( Government Information )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1632302V โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการสารสนเทศ
( Software Package for InformationManagement )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1633107V ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ2
( English for Librarians and InformationProfessionals 2 )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1633203V การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
( Management of Information Organizations )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1633208V การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
( Serials Management )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 1633215V สารสนเทศท้องถิ่น
( Local Information )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1633303V การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
( Database Management for InformationWorks )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1633305V การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสในงานสารสนเทศ
( Open Source Software for InformationWorks )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1633306V งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม
( Multimedia Design and Development )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1633307V เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ
( Technology Management for Web Page )
3(2-2-5)
19 ปฏิบัติ 1633401V การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
( Preparation for Professional Experiencein Information and Library Science )
2(90)
20 ปฏิบัติ 1633402V การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
( Preparation for Cooperative Education )
1(45)
21 เอกเลือก 1633501V การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
( Independent Study in Information andLibrary Science )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1633502V การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
( Introduction to Research in Library andInformation Science )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1634108V กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
( Laws and Ethics in Librarians andInformation Professionals )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1634204V การจัดการความรู้
( Knowledge Management )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1634304V การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
( Multimedia Design and Development )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1634309V การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
( Database Design and Development )
3(2-2-5)
27 ปฏิบัติ 1634401V การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
( Field Experience in Information andLibrary Science )
5(450)
28 เอกบังคับ 1634503V สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
( Seminar in Library and InformationScience )
3(2-2-5)
29 ภาษา 1661001V การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Listening and Speaking Korean forcommunication )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1661002V การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อ
( Reading and Writing Korean forcommunicat )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1691001V การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in MyanmarLanguage )
3(3-0-6)
32 ภาษา 1691002V การอ่านและการเขียนภาษาพม่า เพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Myanmar for Communication )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 2011001V สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Art )
3(3-0-6)
34 มนุษย์ 2051001V สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Drama )
3(3-0-6)
35 มนุษย์ 2061001V สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
36 สังคม 2501001V เศรษฐกิจสังคมไทย
( Thai Social Economy )
3(3-0-6)
37 สังคม 2501002V ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
( Social Equity and Peace )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ