2561-2-001  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(Master of Education Program in Educational Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1065101U วิทยาการวิจัย
( Research Methodology )
3(3-0-6)
2 แกน/ครู บังคับ 1065102U การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
( Research for Educational Administration Development )
3(3-0-6)
3 เอกเลือก 1065103U สถิติเพื่อการวิจัย
( Research Statistics )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 1065104U การวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 1065105U สถิติวิจัยขั้นสูง
( Advanced Statistics )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1065201U หลักทฤษฎีและปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา
( Principles, Theories, and Practices of Educational )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1065202U ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
( Instructional Leadership and Curriculum Development )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1065203U นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
( Educational Policy and Planning for Locality Development )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1065204U การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
( Administration of Educational Resources )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1065206U ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
( Administration Educational Leadership )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1065208U การประกันคุณภาพการศึกษา
( Educational Quality Assurance )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1065209U การบริหารทรัพยากรมนุษย์
( Human Resource Management )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1065210U การบริหารการเงินและพัสดุ
( Administration of School Finance and Materials )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1065211U การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( Basic Education Administration )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1065212U การบริหารการอุดมศึกษา
( Higher Education Administration )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 1065213U การบริหารการศึกษานอกระบบ
( Non-Formal Education Administration )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1065214U หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
( Principles of Management in Business Education )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1065215U การนิเทศการศึกษา
( Educational Supervision )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1065216U การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
( School Administration for Excellence )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1065218U การบริหารและการประเมินโครงการ
( Project Management and Evaluation )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1065219U กฎหมายการศึกษา
( Educational Laws )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1065220U เศรษฐศาสตร์การศึกษา
( Economics of Education )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1065221U การบริหารความขัดแย้ง
( Conflict Management )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1065222U การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
( Practicum in School and Educational Administration )
3(90)
25 เอกเลือก 1065223U สัมมนาการบริหารการศึกษา
( Seminar in Educational Administration )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1065227U การพัฒนาทีมงาน
( Team Development )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1065228U บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
( Contexts and Trend in Education )
3(3-0-6)
28 วิชาเสริม 1065229U หลักการศึกษาและการเรียนรู้
( Principles of Education and Instruction )
3(3-0-6)
29 วิชาเสริม 1065230U นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
( Educational Innovation and Evaluation )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1065231U คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับนักบริหารการศึกษา
( Morals and Professional Code of Ethics for Educational )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 1065232U การบริหารงานวิชาการ กิจการและกิจกรรมนักเรียน
( Academic Administration and Student Affairs )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 1066205U ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
( Professional Principal ship )
3(3-0-6)
33 ปฏิบัติ 10663011 วิทยานิพนธ์ 1
( Thesis 1 )
2(2-0)
34 ปฏิบัติ 10663012 วิทยานิพนธ์ 2
( Thesis 2 )
2(2-0)
35 ปฏิบัติ 10663013 วิทยานิพนธ์ 3
( Thesis 3 )
2(2-0)
ทั้งหมด 45 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ