2555-3-015  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(Bachelor of Arts Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001V จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002V ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001V พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1531001V
( )
9 เอกบังคับ 1531101V สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
( English Phonetics )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1532102V ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1533103V วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์อังกฤษ
( Morphology and Syntax )
3(3-0-6)
12 ภาษา 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
13 ภาษา 1541002V ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specifics )
3(3-0-6)
14 ภาษา 1541003V ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
15 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
16 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
17 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
18 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
19 ภาษา 1551001V ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1551002V ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1551101V รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ1
( English Form and Usage 1 )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1551102V รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ2
( English Form and Usage 2 )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1551103V การฟังและการพูด1
( Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1551104V การฟังและการพูด2
( Listening and Speaking 2 )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1551107V หลักการอ่าน
( Principles of Reading )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1551110V การเขียนตามอิสระ
( Independent Writing )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1552105V การฟังและการพูด3
( Listening and Speaking 3 )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1552109V ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
( English in Mass Media )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1552111V การเขียนอนุเฉท
( Paragraph Writing )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1552112V การเขียนเรียงความ
( Essay Writing )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1552201V หลักการแปล
( Principles of Translation )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1552301V วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
( Introduction to English Literature )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1552601V ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
( Business English I )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1552602V ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
( Business English II )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1552606V ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
( English for Tourism )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 95 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ