2566-2-003  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา(Doctor of Philosophy Program in Administration and Development Strategy)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1047253R การวิจัยขั้นสูงทางยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Advanced Research in Administration and Development Strategy )
3(2-2-5)
2 วิชาเสริม 1555102R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
( English for Doctoral Students I )
3(3-0-6)
3 วิชาเสริม 1555103R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
( English for Doctoral Students II )
3(3-0-6)
4 วิชาเสริม 1555104R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
( English for Doctoral Students III )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 2537101R การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่น และภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Knowledge Management for Sustainable DevDevelopment in Organization Locality and Region )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2537111R การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Strategic Thinking and Administration and Sustainable Development Strategy )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 2537201R ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
( Strategies for Sustainable Development )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 2537203R การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำของนักบริหารและนักพัฒนา
( Change Management and Leadership of Administrators and Development Workers )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 2537408R นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
( Organization Management Innovation and Human Resource )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 2537801R สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Doctoral Seminar on Administration and Development Strategy )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 2537901R วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1.1
( Dissertation for Doctoral Students 1.1 )
48(2160)
12 แกน/ครู บังคับ 2537901S วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1.1
( Dissertation for Doctoral Students 1.1 )
8(360)
13 แกน/ครู บังคับ 2537902R วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2.1
( Dissertation for Doctoral Students 2.1 )
36(1620)
14 แกน/ครู บังคับ 2537902S วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2.1
( Dissertation for Doctoral Students 2.1 )
4(180)
15 แกน/ครู บังคับ 2537902T วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2.1
( Dissertation for Doctoral Students 2.1 )
8(360)
ทั้งหมด 15 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ