2567-1-016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(Bachelor of Science Program in Applied Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1191601R เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( Technology Digital for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1192301R การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ
( Organizing Integrated Mathematical Learning )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1192306R การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Learning Management in Mathematics for Primary School )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1193201R สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
( Statistics for Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1193202R การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
( Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1193301R การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
( Learning Management in Mathematics for Secondary School )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1193302R การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
( Learning Management in Mathematical Skills and Processes )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1193701R การจัดค่ายคณิตศาสตร์
( Mathematics Camp )
3(2-2-5)
21 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
22 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
23 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
24 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
25 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
26 เอกเลือก 3533203R การบริหารสินเชื่อ
( Credit Management )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 3534108R การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
( Financial Risk Management )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 3534112R การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
( Business Cost Planning and Analysis )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 3591101R หลักเศรษฐศาสตร์
( Principles of Economics )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4091101R หลักคณิตศาสตร์
( Principle of Mathematics )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4091102R ฟังก์ชันและเรขาคณิตวิเคราะห์
( Function and Analytic Geometry )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4091201R แคลคูลัส 1
( Calculus 1 )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4092201R แคลคูลัส 2
( Calculus 2 )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 4092202R ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
( Numerical Method )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4092203R การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Construction of Mathematical Modeling )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 88 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ