2567-2-002  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Early Childhood Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1071110R การศึกษาปฐมวัย
( Early Childhood Education )
2(1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071111R จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
( Pre-geological development of Early Childhood )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1071115R การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
( Health Care and Safety for Early Childhood )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 1071116R อาหารและโภชนาการเด็กปฐมวัย
( Food and Nutrition for Early Childhood )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1071312R การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
( Art Activity for Early Childhood )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1071313R การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
( Personality and Relationship Development of Early Childhood )
2(1-2-3)
17 เอกเลือก 1071314R การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
( Learning Experience Provision to Development Thinking Skills )
2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 1072121R เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
( Musical and Movement Rhythm for Early Childhood )
2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 1072217R การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
( Experiential Integrated Learning for Early Childhood under 3-Year-Old )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1072218R การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Science Learning Experience Provision for Young Children )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1072220R การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Mathematics Learning Experience Provision for Young Children )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1072419R สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Creative Materials for Early Childhood )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1073133R นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
( Dramatics Activities for Early Childhood )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1073222R การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี
( Integrated Learning Experience Provision for Children Age Between Three to Six )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1073228R หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
( Childhood Education Curriculum and Curricula Development )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1073327R วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
( Literatures and Stories for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1073331R พลศึกษาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
( Physical Education and Physical Development Activities for Early Childhood Students )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1073332R การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
( Language and Communication Activities for Early Childhood )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1073523R การพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ผู้ปกครอง และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
( Early Childhood Development in Collaboration with Families, Parents and Early Childhood )
2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 1073526R การจัดค่ายวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนในระดับการศึกษาปฐมวัย
( Academic Camps Management and Community Relations Activities at The Early Childhood Edu )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1073630R การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
( Assessment in Early Childhood Children )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1073724R การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
( Educational Management in Early Childhood )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1073925R สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
( Seminar in Early Childhood Education Development Trend )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1073929R การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1074734R การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
( Educational Quality Assurance at the Early Childhood Education )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 64 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ