2567-5-018  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(Bachelor of Technology Program in Electrical Engineering Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
3 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
4 เอกบังคับ 5831101R คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
( Engineering Mathematics 1 )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5831102R คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
( Engineering Mathematics 2 )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5831103R วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร
( Fundamental Science for Engineers )
4(3-3-7)
7 เอกบังคับ 5831104R ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
( Basic Practice of Electrical Engineering )
3(0-6-3)
8 เอกบังคับ 5831105R การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Computer Programming )
3(1-4-4)
9 เอกบังคับ 5831106R การเขียนแบบวิศวกรรม
( Engineering Drawing )
3(1-4-4)
10 เอกบังคับ 5831107R วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
( Materials Electrical Engineering )
3(1-4-4)
11 เอกบังคับ 5831108R การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
( Circuits Analysis )
3(1-4-4)
12 เอกบังคับ 5832101R คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
( Electrical Engineering Mathematics )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5832102R เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
( Electrical Instruments and Measurements )
3(1-4-4)
14 เอกบังคับ 5832103R วงจรดิจิตอล
( Digital Circuit )
3(1-4-4)
15 เอกบังคับ 5832104R สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
( Electromagnetic Fields )
3(1-4-4)
16 เอกบังคับ 5832105R เครื่องจักรกลไฟฟ้า
( Electrical Machines )
3(1-4-4)
17 เอกบังคับ 5832106R การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
( Local development with technology and innovation )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 5832107R การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและการผลิต ส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง
( Electric Power Systems Analysis and Electric Power Generation Transmission )
3(1-4-4)
19 เอกบังคับ 5832108R อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
( Power Electronics )
3(1-4-4)
20 เอกบังคับ 5833101R การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
( Power System Protection and Relays )
3(1-4-4)
21 เอกบังคับ 5833102R ระบบควบคุม
( Control System )
3(1-4-4)
22 เอกบังคับ 5833103R การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
( Pre-Project in Electrical Engineering )
1(0-2-1)
23 เอกเลือก 5833201R วิศวกรรมการส่องสว่าง
( Illumination Engineering )
3(1-4-4)
24 เอกเลือก 5833202R การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์
( Electrical Motor Control with a Programmable Controller )
3(1-4-4)
25 เอกเลือก 5833203R นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
( Pneumatic and Hydraulic )
3(1-4-4)
26 เอกเลือก 5833204R การออกแบบระบบไฟฟ้า
( Electrical System Design )
3(1-4-4)
27 เอกเลือก 5833205R ไมโครคอนโทรลเลอร์
( Microcontroller )
3(1-4-4)
28 เอกเลือก 5833206R ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
( Refrigeration and Air Conditioning Syste )
3(1-4-4)
29 เอกเลือก 5833207R เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่
( Modern Electrical Engineering Technology )
3(1-4-4)
30 เอกเลือก 5833208R การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์
( Design and Application of Solar Energy Systems )
3(1-4-4)
31 เอกเลือก 5833209R ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
( English for Engineers )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 5833210R วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
( High Voltage Engineering )
3(1-4-4)
33 เอกบังคับ 5834101R โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
( Project in Electrical Engineering )
3(0-6-3)
34 ปฏิบัติ 5834301R เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Preparation for Professional Internship )
2(90)
35 ปฏิบัติ 5834302R ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Professional Internship )
5(450)
ทั้งหมด 59 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ