2567-5-017  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา(Bachelor of Technology Program in Civil Engineering Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
3 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
4 เอกบังคับ 5791101R การคำนวณสำหรับงานก่อสร้าง
( Calculations for Construction )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5791102R มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
( Architectural Design Fundamental )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5791103R วัสดุก่อสร้าง
( Construction Materials )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 5791104R การฝึกปฏิบัติงานช่างพื้นฐาน
( Basic Technology Practice )
3(0-6-3)
8 เอกบังคับ 5791105R กฎหมายก่อสร้าง
( Construction Laws )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 5791106R โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง
( Software Application for Construction )
3(0-6-3)
10 เอกบังคับ 5791107R ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
( Construction Safety )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 5791108R ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
( English for Civil Engineering Technology )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 5792101R กลศาสตร์โครงสร้าง
( Mechanical Structure )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5792102R ทฤษฎีโครงสร้าง
( Structural Theory )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5792201R การเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
( Drawing for Construction )
3(0-6-3)
15 เอกบังคับ 5792202R เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1
( Computer Construction Drawing 1 )
3(0-6-3)
16 เอกบังคับ 5792203R เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2
( Computer Construction Drawing 2 )
3(0-6-3)
17 เอกบังคับ 5792401R คอนกรีต และการทดสอบวัสดุ
( Concrete and Materials Testing )
3(1-4-4)
18 เอกบังคับ 5792402R ปฐพีกลศาสตร์
( Soil Mechanics )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5792403R งานสำรวจสำหรับงานก่อสร้าง
( Surveying for Construction )
3(1-4-4)
20 เอกเลือก 5792404R งานสำรวจสำหรับงานก่อสร้างขั้นสูง
( Advance Surveying for Construction )
3(1-4-4)
21 เอกบังคับ 5792501R เทคนิคและเทคโนโลยีก่อสร้าง
( Technique and Technology for Construction )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 5792701R การวางผังบริเวณ
( Site Planning )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 5792702R ผังเมืองเบื้องต้น
( Introduction to Urban Planning )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 5792703R วัสดุก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน
( Building Materials for Energy Saving )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5792704R การออกแบบอาคารด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน
( Building design with the concept of Sustainable Architectural )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5792705R นวัตกรรมและสภาพแวดล้อมอาคารแบบยั่งยืน
( Innovation and Building Environment )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5792706R สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
( Local Architecture )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5793101R การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
( Reinforced Concrete Design )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 5793102R การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
( Timber and Steel Design )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 5793103R วิศวกรรมฐานราก
( Foundation Engineering )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 5793104R การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Structural Analysis for Computer )
3(1-4-4)
32 เอกเลือก 5793105R การออกแบบอาคาร
( Building Design )
3(1-4-4)
33 เอกเลือก 5793106R การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
( Prestressed Concrete Design )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 5793201R การประมาณราคาอาคาร
( Building Cost Estimation )
3(1-4-4)
35 เอกบังคับ 5793202R เทคโนโลยีการจำลองสารสนเทศอาคาร
( Building Information Modeling (BIM) Technology )
3(0-6-3)
ทั้งหมด 75 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ