2567-2-001  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Elementary Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1261104R ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
( Trend of Elementary Education )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1261304R ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
( Thai Language for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1261305R ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
( English Language for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1261307R นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูประถมศึกษา
( Innovation and Digital Technology for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1261405R คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
( Mathematics for Elementary Education Teachers )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1261406R วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
( Science and Technology for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1261407R สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
( Social Studies Religion and Culture for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1262107R พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
( Development and Learning Management for Elementary Children )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1262108R การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา
( Special Education in Elementary Classroom )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1262207R การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
( Integrative Curriculum and Learning Design in Elementary Classroom )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1262208R การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
( Classroom Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1262404R ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
( Music, Thai Dance and Visual Art for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1262405R สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Health and Physical for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1263118R การวิจัยทางการประถมศึกษา
( Research for Elementary Education )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1263119R การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา
( Education Management for Specific Group in Elementary Education )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1263120R การออกแบบและพัฒนาสื่อทางการศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Design and Develope Educational Media for Elementary Children )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1263121R การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับครูประถมศึกษา
( Learning Management to Develope ThinkingSkills for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1263204R พหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Multicultural Education for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1263205R การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐม
( Experiences Provision to Enhance Integrated Learning for Early Childhood Children )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1263206R การบูรณการการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
( Active Learning Integration for Learning Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1263207R การจัดค่ายวิชาการโดยใช้บริบทเชิงพื้นที่สำหรับครูประถมศึกษา
( Academic Camp Learning by Spatial Context for Elementary Teachers )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 63 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ