2562-2-018  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Elementary Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
18 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
20 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
21 เอกเลือก 1261102T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
( Thai Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1261103T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
( Health and Physical Curriculum and Learning Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1261201T ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
( Thai Language for Elementary EducationTeachers. )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1261202T ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
( English Language for Elementary Education Teachers )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1261203T คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
( Mathematics for Elementary Education Teachers )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1261204T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
( Science and Technology for Elementary Education Teachers )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1261205T สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
( Social Studies Religion and Culture for Elementary Education Teachers )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1261207T สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Health and Physical in Elementary Education )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1261301T ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
( Trend of Elementary Education )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1261401T สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับครูประถมศึกษา
( Technology Media Innovation and LearningResource Center for Primary School Teachers )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1261403T การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กประถมศึกษา
( Management to develop values and virtuesEthics in Elementary Education )
2(2-0-4)
32 เอกเลือก 1261404T การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
( Classroom Management in Elementary Education )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1262104T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา
( Social Studies Religion and Culture Curriculum and Learning Management in Elementary )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1262105T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับประถมศึกษา
( Art Curriculum and Learning Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1262106T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
( Occupation Curriculum and Learning Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 107 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ