2562-2-018  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Elementary Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1262106T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
( Occupation Curriculum and Learning Management in Elementary Education )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1262206T ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
( Music and Actress for Elementary Education Teachers )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1262302T พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
( Development and Learning of Elementary Children )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1262304T การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Management Thinking Skills Development for Elementary School Children )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1262402T ชุมชนสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน
( Community relations and working with parents to develop learners )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1262406T การจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา
( Academic Camp for Elementary School Teachers )
2(1-2-3)
8 เอกเลือก 1262407T การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต
( Learning Management for Develop Social Skill and Experience of Life )
2(2-0-4)
9 เอกเลือก 1262408T กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
( Extra Curriculum Activity in Elementary Education )
2(1-2-3)
10 เอกบังคับ 1263101T การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
( Integrative Curriculum and Learning Design in the Elementary Classroom )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1263107T หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา
( English Language Curriculum and LearningManagement in Elementary Education )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1263108T การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับครูประถมศึกษา
( Learning Management by Local Resources and Wisdom for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1263109T การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา
( Learning Management Through Projects forElementary School Teachers )
2(1-2-3)
14 เอกเลือก 1263208T สะเต็มศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( STEM Education for Elementary Education Teachers )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1263303T การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา
( Special Education in the Elementary Classroom )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1263305T วรรณกรรมและการจัดทาหนังสือสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Literature and books for Elementary Children )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1263405T วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน
( Research and Seminar Aspect in Elementary Classroom )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1263409T การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Design and Creation of Educational Mediafor Elementary School Children )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1263410T การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
( English Oral Communication for Elementary School Teachers )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1263411T การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Textbooks and Workbooks Construction forElementary Children )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1263413T การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา
( Courses Management with Elementary Electronic Medias )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1264312T การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา
( The learning management for specific group in elementary schools level )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1264314T เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 1
( Preparation for teacher professional 1 )
2(1-2-3)
24 เอกเลือก 1264315T เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 2
( Preparation for teacher professional 2 )
2(1-2-3)
25 เอกเลือก 1264316T เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 3
( Preparation for teacher professional 3 )
2(1-2-3)
26 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
29 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
31 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
32 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
33 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
34 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
35 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
36 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
37 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 107 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ