2565-5-005  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(Bachelor of Technology Program in Industrial Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 5701101S การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
( Basic Technology Practice )
3(0-6-3)
9 แกน/ครู บังคับ 5701102S เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
( Information Technology and Computer )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 5701103S วัสดุอุตสาหกรรม
( Industrial Materials )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 5701104S ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
( Safety and Occupational Health in the Workplace )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 5701105S การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
( Program Design and Development )
1(1-0-2)
13 แกน/ครู บังคับ 5701106S ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
( Program Design and Development Laboratory )
2(0-4-2)
14 เอกบังคับ 5701301S เทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
( Electrical and Instrumentation Technology )
1(1-0-2)
15 เอกบังคับ 5701302S ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
( Electrical and Instrumentation Technology Laboratory )
2(0-4-2)
16 เอกบังคับ 5701303S หลักการสื่อสารและสารสนเทศ
( Principle of Communication and Information )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 5701304S การออกแบบระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสารสนเทศ
( Electrical Systems Design and Information Network )
1(1-0-2)
18 เอกบังคับ 5701305S ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสารสนเทศ
( Electrical Systems Design and Information Network Laboratory )
2(0-4-2)
19 เอกบังคับ 5701306S อิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ทางอุตสาหกรรม
( Electronics and Photonics for Industry )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5701401S เครื่องมือช่างพื้นฐานสำหรับการผลิต
( Basic hand tools for manufacturing )
1(1-0-2)
21 เอกบังคับ 5701402S ปฏิบัติการเครื่องมือช่างพื้นฐานสำหรับการผลิต
( Basic hand tools for manufacturing Laboratory )
2(0-4-2)
22 เอกบังคับ 5701403S เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ
( Industrial Electrical Technology for Automation Production )
1(1-0-2)
23 เอกบังคับ 5701404S ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ
( Industrial Electrical Technology for Automation Production Laboratory )
2(0-4-2)
24 เอกบังคับ 5701405S ดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัว
( Digital and Embedded Systems )
1(1-0-2)
25 เอกบังคับ 5701406S ปฏิบัติการดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัว
( Digital and Embedded Systems Laboratory )
2(0-4-2)
26 แกน/ครู บังคับ 5702101S การจัดการอุตสาหกรรม
( Industrial Management )
3(2-2-5)
27 แกน/ครู บังคับ 5702102S การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
( Computer-aided Engineering Drawing )
1(1-0-2)
28 แกน/ครู บังคับ 5702103S ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
( Computer-aided Engineering Drawing Laboratory )
2(0-4-2)
29 แกน/ครู บังคับ 5702104S คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
( Mathematics for Industry )
3(3-0-6)
30 แกน/ครู บังคับ 5702105S คณิตศาสตร์วิศวกรรม
( Mathematics for Engineering )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 5702301S การสื่อสารข้อมูลและการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย
( Data Communication and Network Design System )
1(1-0-2)
32 เอกบังคับ 5702302S ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย
( Data Communication and Network Design System Laboratory )
2(0-4-2)
33 เอกบังคับ 5702303S การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล
( System Analysis and Database Design )
1(1-0-2)
34 เอกบังคับ 5702304S ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล
( System Analysis and Database Design Laboratory )
2(0-4-2)
35 เอกบังคับ 5702305S ระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
( Digital Systems and Microcontrollers Systems )
1(1-0-2)
ทั้งหมด 108 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ