2565-5-005  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(Bachelor of Technology Program in Industrial Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 5702308S ปฏิบัติการออกแบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีไอโอที
( Embedded Design and IoT Technology Laboratory )
2(0-4-2)
3 เอกบังคับ 5702309S เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนและการประมวลผลคลาวด์
( Virtual Computer Networks and Cloud Computing )
1(1-0-2)
4 เอกบังคับ 5702310S ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนและการประมวลผลคลาวด์
( Virtual Computer Networks and Cloud Computing Laboratory )
2(0-4-2)
5 เอกบังคับ 5702311S ระบบขับเคลื่อนสมัยใหม่
( Modern Drive System )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5702312S เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสและการระบุตำแหน่ง
( Global Navigation Satellite System Technology and Positioning )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5702313S ระบบสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ
( Applied Communication Systems and Transmission Lines )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 5702401S นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
( Pneumatic and Hydraulic )
1(1-0-2)
9 เอกบังคับ 5702402S ปฏิบัติการนิเมติกส์และไฮดรอลิกส์
( Pneumatic and Hydraulic Laboratory )
2(0-4-2)
10 เอกบังคับ 5702403S การออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต
( Production Machinery Design )
1(1-0-2)
11 เอกบังคับ 5702404S ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต
( Production Machinery Design Laboratory )
2(0-4-2)
12 เอกบังคับ 5702405S เครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
( Industrial Measurement and Instrumentation )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5702406S เทคโนโลยีซีเอ็นซีในงานอุตสาหกรรม
( CNC Technology in Industrial Work )
1(1-0-2)
14 เอกบังคับ 5702407S ปฏิบัติเทคโนโลยีซีเอ็นซีในงานอุตสาหกรรม
( CNC Technology in Industrial Work Laboratory )
2(0-4-2)
15 เอกบังคับ 5702408S อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ
( Electronics for Production Automation )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 5702409S ระบบเครือข่ายและการออกแบบโรงงานอัตโนมัติ
( Network Design and Factory Automation )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 5702410S การประมวลผลภาพสำหรับการผลิตระบบอัตโนมัติ
( Image Processing and Computer Vision )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู บังคับ 5703101S การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
( Staff Development and Training Technology )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5703103S ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
( English for Work )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5703104S ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร
( English for technicians and engineers )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5703201S การวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม
( Cost analysis and production planning in industrial applications )
1(1-0-2)
22 เอกบังคับ 5703202S ปฏิบัติการวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม
( Cost analysis and production planning in industrial applications Laboratory )
2(0-4-2)
23 เอกบังคับ 5703203S การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
( Organization and Human Resources in Industry )
1(1-0-2)
24 เอกบังคับ 5703204S ปฏิบัติการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
( Organization and Human Resources in Industry Laboratory )
2(0-4-2)
25 เอกบังคับ 5703301S โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
( Programmable Logic Controller )
1(1-0-2)
26 เอกบังคับ 5703302S ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
( Programmable Logic Controller Laboratory )
2(0-4-2)
27 เอกบังคับ 5703303S วิศวกรรมไมโครเวฟ
( Microwave Engineering )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 5703304S วิศวกรรมสายอากาศ
( Antenna Engineering )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 5703305S การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
( Big Data Management )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5703306S ระบบไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์
( Electrical Systems in Industry and Artificial Intelligence )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5703401S การควบคุมการผลิตด้วยพีแอลซีแบบลำดับขั้น
( Manufacturing Control with PLC )
1(1-0-2)
32 เอกบังคับ 5703402S ปฏิบัติการการควบคุมการผลิตด้วยพีแอลซีแบบลำดับขั้น
( Manufacturing Control with PLC Laboratory )
2(0-4-2)
33 เอกบังคับ 5703403S ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
( Industrial Control Systems )
1(1-0-2)
34 เอกบังคับ 5703404S ปฏิบัติระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
( Industrial Control Systems Laboratory )
2(0-4-2)
35 เอกบังคับ 5703405S เทคโนโลยีพีแอลซีประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีการผลิตและระบบควบคุมอุตสาหกรรม
( Applied PLC Technology for Manufacturing Technology and Industrial Control Systems )
1(1-0-2)
36 เอกบังคับ 5703406S ปฏิบัติการเทคโนโลยีพีแอลซีประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีการผลิตและระบบควบคุมอุตสาหกรรม
( Applied PLC Technology for Manufacturing Technology and Industrial Control System Laborato )
2(0-4-2)
37 เอกบังคับ 5703407S การวัดเสมือนจริง
( Virtual Measurement )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 105 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ