2552-4-002  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Bachelor of Arts Program In Tourism Industry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001002Y การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
( Research , Critical Thinking andsReasoning Skill )
2(2-0-4)
2 มนุษย์ 1001003Y พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and self Development )
2(2-0-4)
3 วิทย์-คณิต 1161001Y กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Better Living )
2(1-2-3)
4 วิทย์-คณิต 1161002Y การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
2(1-2-3)
5 วิทย์-คณิต 1161003Y การลีลาศเพื่อสุขภาพ
( Dance for Health )
2(1-2-3)
6 วิทย์-คณิต 1161004Y กีฬาศึกษา
( Sports Education )
2(1-2-3)
7 มนุษย์ 1511001Y จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
2(2-0-4)
8 มนุษย์ 1511002Y ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
2(2-0-4)
9 มนุษย์ 1521001Y พุทธศาสน์
( Buddhism )
2(2-0-4)
10 ภาษา 1541001Y ทักษะการรับสารภาษาไทย
( Thai Language Comprehension Skill )
3(2-2-5)
11 ภาษา 1541002Y ทักษะการส่งสารภาษาไทย
( Expression Skill in Thai Language )
3(2-2-5)
12 ภาษา 1541003Y การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Communication for Specific Purposes )
3(2-2-5)
13 ภาษา 1541004Y ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น
( Roles of Language in Local CommunityDevelopment )
3(2-2)
14 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
15 วิชาเสริม 1550002y
( )
16 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
17 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
18 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
19 ภาษา 1551001Y ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
( Communicative English 1 )
2(2-0-4)
20 ภาษา 1551002Y ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
( Communicative English 2 )
2(2-0-4)
21 ภาษา 1551003Y ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
( Listening - Speaking 1 )
2(1-2-3)
22 ภาษา 1551004Y ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
( Listening - Speaking 2 )
2(1-2-3)
23 ภาษา 1551005Y ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
( Operational English )
2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 1551410Y ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
( English for Hotel 1 )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1552411Y ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
( English for Hotel 2 )
3(3-0)
26 เอกบังคับ 1552413Y ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
( English for Tourism 1 )
3(3-0)
27 เอกบังคับ 1552414Y ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
( English for Tourism )
3(3-0)
28 มนุษย์ 1631001Y สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
( Research and Information )
2(1-2-3)
29 มนุษย์ 1631002Y การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
( Research Study and Report Writing )
2(1-2-3)
30 มนุษย์ 1631003Y ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์
( Fundamentals of Information Science )
2(1-2-3)
31 มนุษย์ 1631004Y เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน
( Information Technology in Office )
2(1-2-3)
32 มนุษย์ 1631005Y เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
( Information Technology in ResearchStudies )
2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 1643104Y ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
( Thai History and Culture )
3(3-0)
34 มนุษย์ 2011001Y สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Art )
2(2-0-4)
35 มนุษย์ 2051001Y สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Drama )
2(2-0-4)
ทั้งหมด 87 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ