2552-4-002  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Bachelor of Arts Program In Tourism Industry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 มนุษย์ 2051001Y สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Drama )
2(2-0-4)
3 มนุษย์ 2061001Y สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
2(2-0)
4 สังคม 2501002Y เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
2(2-0-4)
5 สังคม 2521001Y ท้องถิ่นศึกษา
( Local Community Study )
2(2-0-4)
6 สังคม 2531001Y วิถีไทย
( Thai Ways of Living )
2(2-0-4)
7 สังคม 2531002Y วิถีโลก
( Globalized Ways of Living )
2(2-0-4)
8 สังคม 2531003Y ครอบครัวและสังคม
( Family and Society )
2(2-0-4)
9 สังคม 2541001Y มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
( Human being, Community andEnvironment )
2(2-0-4)
10 เอกบังคับ 2543201Y ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
( Geography of Thai Tourism )
3(2-2)
11 สังคม 2551001Y การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
( Thai Local Administration )
2(2-0-4)
12 สังคม 2561001Y ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2563401Y กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
( Tourism Laws )
3(3-0)
14 ปฏิบัติ 3503810Y การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
( Preparation for Professional Experiencein Tourism Industry 3 )
2(90)
15 ปฏิบัติ 3504806Y ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
( Field Experience in Tourism Industry Business )
5(450)
16 สังคม 3541001Y การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneur )
2(2-0-4)
17 แกน/ครู บังคับ 3561204Y ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
( Introduction to Business Operation )
3(3-0-6)
18 แกน/ครู บังคับ 3562114Y การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
( Service Industry Management )
3(3-0)
19 เอกเลือก 3571102Y การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
( )
3(2-2)
20 แกน/ครู บังคับ 3571103Y การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
( Personality Development for HospitalityIndustry )
3(3-0)
21 เอกเลือก 3571104Y ภาษาจีน 1
( Chinese 1 )
3(3-0)
22 เอกบังคับ 3571201Y หลักการมัคคุเทศก์
( Tourist Guide )
3(2-2)
23 แกน/ครู บังคับ 3571301Y หลักการโรงแรม
( Introduction to Hotel Management )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 3572102Y ภาษาจีน 2
( Chinese 2 )
3(3-0)
25 เอกบังคับ 3572103Y ภาษาจีน 3
( Chinese 3 )
3(3-0)
26 เอกเลือก 3572104Y ภาษาจีน 4
( Chinese 4 )
3(3-0)
27 เอกบังคับ 3572201Y การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
( Introduction to Tour Pianningand Organization )
3(2-2)
28 แกน/ครู บังคับ 3572207Y จิตวิทยาบริการ
( Service Psychology )
3(3-0)
29 แกน/ครู บังคับ 3572208Y การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
( Cultural Tourism )
3(3-0)
30 แกน/ครู บังคับ 3572209Y ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
( Safety for Tourism )
3(3-0)
31 เอกเลือก 3572210Y การจัดการส่วนหน้า
( Front Office Operation )
3(2-2)
32 เอกเลือก 3572211Y การจัดการแม่บ้าน
( Housekeeping Management )
3(2-2)
33 เอกเลือก 3572212Y ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
( Knowledge of Thai Food )
3(2-2)
34 เอกบังคับ 3572501Y การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
( Eco-Tourism )
3(2-2)
35 เอกบังคับ 3573103Y การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินด้วยคอมพิวเตอร์
( Resevation and Ticketing For Computer )
3(2-2)
36 เอกเลือก 3573105Y ภาษาจีน 5
( Chinese 5 )
3(3-0)
37 แกน/ครู บังคับ 3573201Y อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
( Tourism Industry )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 87 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ