2567-3-015  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Music Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 1241101R คอมพิวเตอร์ดนตรี
( Introduction to Music Computer )
2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1241105R หลักการสอนดนตรีศึกษา
( Principle of Teaching in Music Education )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1241201R ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
( Thai Music History and Theory )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1241202R พื้นฐานจังหวะในดนตรีไทย
( Fundamental of Thai Music Rhythm )
1(0-2-1)
18 เอกเลือก 1241203R การสอนทฤษฎีดนตรีไทย
( Pedagogy in Thai Music Theory )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1241204R การบันทึกโน้ตเพลงไทย
( Thai Notations )
2(1-2-3)
20 เอกเลือก 1241205R การขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( Pedagogy in Thai Singing in Basic Performance )
2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1241301R ทักษะเครื่องดีดไทย 1
( Thai Flicked Musical Instruments Skill I )
2(0-4-2)
22 เอกบังคับ 1241302R ทักษะเครื่องดีดไทย 2
( Thai Flicked Musical Instruments Skill II )
2(0-4-2)
23 เอกบังคับ 1241311R ทักษะเครื่องสีไทย 1
( Thai String Instruments Skill I )
2(0-4-2)
24 เอกบังคับ 1241312R ทักษะเครื่องสีไทย 2
( Thai String Instruments Skill II )
2(0-4-2)
25 เอกบังคับ 1241321R ทักษะเครื่องตีไทย 1
( Thai Melodic Percussion Skill I )
2(0-4-2)
26 เอกบังคับ 1241322R ทักษะเครื่องตีไทย 2
( Thai Melodic Percussion Skill II )
2(0-4-2)
27 เอกบังคับ 1241331R ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
( Thai Wind Instruments Skill I )
2(0-4-2)
28 เอกบังคับ 1241332R ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
( Thai Wind Instruments Skill II )
2(0-4-2)
29 เอกบังคับ 1241341R ทักษะขับร้องไทย 1
( Thai Vocal Skill I )
2(0-4-2)
30 เอกบังคับ 1241342R ทักษะขับร้องไทย 2
( Thai Vocal Skill II )
2(0-4-2)
31 เอกบังคับ 1241351R ทักษะขิมไทย 1
( Thai Dulcimer Skill I )
2(0-4-2)
32 เอกบังคับ 1241352R ทักษะขิมไทย 2
( Thai Dulcimer Skill II )
2(0-4-2)
33 เอกเลือก 1241360R การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
( Thai Large Circular Gong Pedagogy )
2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 1241501R ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
( Western Music Theory )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1241502R ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
( Western Music Theory II )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 154 รายการ : 5 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ