2562-2-011  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี)(Bachelor of Education Program in General Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1201102T คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
( Mathematics for Science Teaching )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1201201T ฟิสิกส์สำหรับครู 1
( Physics for Teachers 1 )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1201202T ฟิสิกส์สำหรับครู 2
( Physics for Teachers 2 )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1201301T เคมีสำหรับครู 1
( Chemistry for Teachers 1 )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1201302T เคมีสำหรับครู 2
( Chemistry for Teachers 2 )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1201401T ชีววิทยาสำหรับครู 1
( Biology for Teachers 1 )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1201402T ชีววิทยาสำหรับครู 2
( Biology for Teachers 2 )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1202101T วิทยาการคำนวณ
( Computing Science )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1202301T วิทยาศาสตร์กายภาพ
( Physical Sciences )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1202401T วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
( Biological Sciences )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1202501T วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
( Earth Science System )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1202502T สะเต็มศึกษา
( STEM Education )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1202503T การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Science Learning in Primary Education Level )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1203201T ไฟฟ้าและพลังงาน
( Electricity and Energy )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1203301T การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
( Science Laboratory in School )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1203502T ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์
( English for Science Teachers )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1203508T วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
( Local Environmental Science )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1203509T ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
( Nature of Science and Science Inquiry )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1203510T สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
( Science Seminar and Science Teaching )
2(1-2-3)
ทั้งหมด 94 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ