2554-3-013  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์(Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003W พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001004W ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001W กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quailty       of Life )
3(2-2)
4 วิทย์-คณิต 1161002W การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001W จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002W ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001W พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 ภาษา 1541001W ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541002W ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication forSpecifics Purposes )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541003W ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
11 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
12 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
14 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
15 ภาษา 1551001W ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1551002W ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1561001W การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in JapaneseLanguage )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1571001W การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in ChineseLanguage )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1571002W การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Chinese forcommuniction )
3(3-0)
20 มนุษย์ 1631001W สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Research and Study )
3(3-0-6)
21 ภาษา 1661001W การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Listening and Speaking Korean forcommuni )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1661002W การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Korean forcommunication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1691001W การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in MyanmarLanguage )
3(3-0-6)
24 ภาษา 1691002W การอ่านและการเขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Myanmar forCommunication )
3(3-0)
25 แกน/ครู บังคับ 2001104W ศิลปะไทย
( Thai Art )
3(1-4-4)
26 แกน/ครู บังคับ 2001105W การออกแบบเขียนแบบตัวอักษร
( Character design drawings )
3(1-4-4)
27 เอกบังคับ 2001114W ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น
( Basic English in Art )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2001115W ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง
( Advanced English in Art )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 2002904W การนำเสนอผลงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
( Presentation Fine Arts and Applied Arts )
3(2-2-5)
30 แกน/ครู บังคับ 2004911W พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ
( Basic Research in Art )
3(3-0-6)
31 แกน/ครู บังคับ 2004912W พื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
( Basic creative arts )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 2004913W โครงการศิลปนิพนธ์
( Art Thesis Project )
4(2-6-4)
33 มนุษย์ 2011001W สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Art )
3(3-0-6)
34 แกน/ครู บังคับ 2011103W ทฤษฎีสี
( Theory of Color )
3(2-2-5)
35 แกน/ครู บังคับ 2012203W ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
( History of Western Arts )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 91 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ